Vad kostar det?

På den här sidan kommer vi under hösten publicera en interaktiv solcellskalkyl som du ska kunna använda dig av för att beräkna återbetalningstiden för en solcellsanläggning utifrån dina egna antaganden. Tills vidare kan du läsa mer om hur olika faktorer påverkar lönsamheten.

Priset för en solcellsanläggning

Priset för en solcellsanläggning varierar, både med storleken, men också exempelvis med vilken typ av solceller, eller leverantör du väljer. För en solcellsanläggning på 5 kW ligger kostnaden idag på ungefär 95 000 kr, inklusive moms.

Att räkna på lönsamhet för en solcellsanläggning

Det finns flera olika metoder att bedöma lönsamheten för en solcellsanläggning. Oavsett metod kan resultaten variera stort beroende på vilka antaganden du gör kring exempelvis kalkylränta och framtida elpris. Detta illustreras i räkneexemplet som följer.

 • Vill du ha stöd i att räkna på din egen anläggning?

 • I ett projekt från Mälardalens högskola har man tagit fram ett räkneblad för en investeringskalkyl.
  Hämta investeringskalkylen här.

  

Räkneexempel – Återbetalningstider för investeringar i solceller

Här följer ett räkneexempel med ingångsvärden som ska representera värden för en solcellsanläggning på en "typisk villa". Antaganden kring intäkter är baserade på resultaten från projektet "investeringskalkyl för solceller" som slutfördes 2016. Figuren nedan visar hur återbetalningstiden varierar med olika värden på kalkylränta och tid med skattereduktion givet på följande antaganden.

 

 • Ingående antaganden

  • Investeringskostnad: 18 000 kr/kW inklusive moms.

  • Investeringskostnad med 30 % investeringsstöd: 12 700 kr/kW

  • Årlig produktion per kW: 900 kWh/kW

  • Andel egenanvändning: 50 %
   I regel gäller, ju större egenanvändning, desto lönsammare kalkyl. Andelen egenanvändning kan variera stort.

  • Intäkt för såld el: 68 öre/kWh utan skattereduktion och 1,28 kr med skattereduktion.
   68 öre/kWh inkluderar pris på såld el (spotpris), intäkt från elcertifikat och nätnytta, skattereduktionen ger 60 öre/kWh.

  • Intäkt egen användning: 1,40 kr.
   Värdet av den egna användningen motsvarar vad du annars skulle köpt el för. Värdet är uppskattat som ett genomsnitt av det rörliga värdet av egenanvänd el under livslängden, inklusive elhandel, energiskatt, elcertifikatavgift, elöverföringsavgift och moms.

  • Kalkylränta: 0 % och 3 %.
   Alla framtida intäkter (och kostnader) diskonteras vanligtvis med en kalkylränta, läs mer i faktarutan nedan. I figuren nedan visas vad som händer med återbetalningstiden om kalkylräntan sätts till 0 (dvs ingen kalkylränta) jämfört med 3 %.

  • Skattereduktion: All el som matas in till nätet antas ge 60 öre/kWh.

   Läs mer om skattereduktionen under löpande intäkter efter installation.

  • Antal år med skattereduktionen: 5 år och 15 år.
   Hur länge skattereduktionen kommer att gälla är inte bestämt och påverkar återbetalningstiden en hel del. I figuren nedan visas vad som händer med återbetalningstiden med skattereduktion i 5 respektive 15 år.

  • Elcertifikat: All el som matas in till nätet antas ge elcertifikatintäkter.

   Läs mer om elcertifikat under löpande intäkter efter installation.

 

Beräkningsexempel på återbetalningstider vid olika antaganden om kalkylränta och skattereduktion. Som jämförelse kan ett solcellssystem ha en teknisk livslängd på 30 år.

Fakta kalkylränta

Förenklat kan kalkylräntan representera ett avkastningskrav för investeringen i solceller, eller räntan på ett lån som finansierar investeringen. En normal kalkylränta för en privatperson kan vara ca 2–3 %, motsvarande vad räntan på ett vanligt banklån kan ligga på. Till sist en individuell uppskattning som kan variera stort. Den är i huvudsak aldrig noll. En kalkylränta på 0 det vill säga ingen kalkylränta innebär återbetalningstider som inte helt återspeglar den verkliga kostnaden.

Kalkylräntan har en stor inverkan på återbetalningstiden och återspeglar faktumet att pengar nu är värda mer än sen samt tar höjd för risk och alternativkostnad. En investering i en solcellsanläggning innebär att man inte kan lägga den summan på exempelvis att resa eller få avkastning på investeringar i fonder eller ha säkerheten av likvida medel. Det värdet avspeglas i kalkylräntan som används för att diskontera (det vill säga nuvärdesberäkna) framtida kostnader och intäkter. Därför ökar återbetalningstiden ju högre kalkylräntan är.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera