Vanliga frågor och svar om investeringsstödet

Med anledning av den senaste tidens rapportering om statligt stöd till solceller är det många som har frågor kring stödet. Vi har därför samlat ett antal vanliga frågor och svar nedan. Inledningsvis följer en kort sammanfattning om hur situationen ser ut i nuläget.

Regeringen har den 11 juni 2020 beslutat att flytta fram sista slutförandedatum för solcellsstödet med sex månader till 30 juni 2021. I samband med detta har regeringen också infört ett ansökningsstopp för solcellsstödet som träder i kraft efter 7 juli 2020. Läs mer i vår nyhet kring ändringarna i förordningen.

Energimyndigheten fördelar de medel som finns att tillgå för stödet till länsstyrelserna cirka varannan månad efterhand som de arbetat igenom ansökningar på kö. Stödnivån bestäms av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och uppgår till 20 procent av investeringskostnaden. Om det finns medel lämnas det ut som ett engångsbidrag.

Ansökningar som ej ännu blivit beslutade kommer att prövas enligt den vid tidpunkten för beslutet gällande förordningen. Det gäller oavsett när ansökan inkom till länsstyrelsen. Observera att du inte är garanterad stöd förrän det finns en beviljad ansökan.

Hur påverkar Covid-19 stödet?

Energimyndigheten har konstaterat att en följd av den rådande Covid-19-pandemin är att vissa planerade eller pågående installationen av solceller och energilager drabbas av förseningar. Av den anledningen skickade Energimyndigheten en hemställan till regeringen om behov av förändringar i solcellsstödet. Läs vår nyhet om hemställan.

Den 11 juni beslutade regeringen att flytta fram sista slutförandedatum för solcellsstödet och energilagerstödet med sex månader. I samband med detta har regeringen också infört ett ansökningsstopp för solcellsstödet som träder i kraft efter 7 juli 2020. Stoppet gäller inte energilagerstödet.

Vad kommer hända framåt med stödet?

Energimyndigheten fortsätter med att fördela pengar för att bevilja nya ansökningar och fokuserar på att köerna är och förblir likställda i hela landet. Ansökningar prövas och beslutas efter den vid tillfället gällande förordning och det gäller oavsett när ansökan inkom till länsstyrelsen.

En ansökan om solcellstöd måste lämnas in senast 7 juli 2020, därefter råder stopp för fler ansökningar om stödet. Projekten behöver slutföras enligt länsstyrelsens beslut, som kan vara senast 30 juni 2021. Enligt tidigare information från regeringen arbetar man på att ta fram en skattereduktion ett s.k. "grönt avdrag”.

Kommer jag kunna få något stöd?

En ansökan om stöd behöver göras senast 7 juli 2020 för att länsstyrelsen ska kunna fatta beslut. Som alltid är det viktigt att vara medveten om att man inte är garanterad något stöd innan det finns en beviljad ansökan. Väljer man att installera ändå tar man alltså en risk. Det är också viktigt att tänka på att alla villkoren i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller måste vara uppfyllda för att man ska kunna få sitt beviljade stöd utbetalt. Villkoren innefattar bland annat att ett projekt ska ha slutförts inom tidsramen länsstyrelsen angett i sitt beslut, vilket senast kan vara 30 juni 2021. Ett annat viktigt villkor är att man inte påbörjat projektet för tidigt innan ansökan kommit in till länsstyrelsen.

Du som privatperson kan också överväga alternativet att nyttja rotavdraget. Det alternativet är i nuläget enklare, snabbare och säkrare, men ger en mindre ersättning, oftast motsvarande cirka 9 procent av totala kostnader. 

Är det någon idé att söka om stödet nu?

Från den 8 juli 2020 råder ansökningsstopp för stödet. Det går därför inte att ansöka om stödet idag. Om du skickar in en ansökan för stödet nu kommer den att avslås.

När kommer det nya pengar till Länsstyrelserna?

Energimyndigheten fördelar ut medel till Länsstyrelserna varannan till var tredje månad. Den senaste fördelning skedde 8 juli 2020 och är beräknad att räcka till att besluta om ansökningar inkomna fram till februari 2020.