Rättigheter och skyldigheter vid anslutning till elnätet

Ellagen reglerar bland annat villkoren för hur nätverksamhet får bedrivas. Här kan du läsa om de delar av lagen som är relevanta för en solelsproducent.

Som producent av el som matas in till nätet har du kontakt både med ditt nätföretag, som sköter elnätet där du bor, och med ett elhandelsföretag, som du kan sälja din el till. I bilden här nedan kan du se hur relationen med dem ser ut.

Relation.jpg

Interaktionen mellan producent – elnätsföretag – elhandelsföretag. 1=fysisk leverans av el, 2=anslutning till elnätet och ersättning för inmatning av el, 3 och 4=avtal och ersättning för el som matas in till nätet.

För fördjupning kan du läsa vidare på Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Informera ditt elnätsföretag innan installationen påbörjas

Informera ditt nätföretag i god tid innan din solcellsanläggning installeras. Det är nämligen upp till nätföretaget att beskriva hur anläggningen ska anslutas till nätet och se till att förutsättningar för anslutningen finns. Vanligtvis hjälper elinstallatörsföretaget dig med anmälan men du kan självklart själv ta kontakt med ditt nätföretag redan tidigare.

Utöver beskrivningen om hur anläggningen ska anslutas ska även nätföretaget specificera vilka krav din anläggning behöver uppfylla och klara vid olika driftfall som exempelvis störningar i elnätet. Kraven kommer av europeisk och nationell lagstiftning och gäller i princip alla solcellsanläggningar som ska nyanslutas till nätet. Nätföretagen ansvarar för att det finns dokument eller liknande för installatören och ägaren att fylla i vid ansökan om att nyansluta ett solelsystem. Du som ägare av en solcellsanläggning (eller tredje part på uppdrag av ägaren) ansvarar gemensamt med installatören för att solelsystemet uppfyller kraven vid ansökan. Nätföretaget bedömer därefter om din anläggning stämmer överens med kraven och ska informera dig som ägare om resultatet av bedömningen. Vänd dig till din elinstallatör, solcellsleverantör eller direkt till nätföretaget vid funderingar om vilka krav som ställs för din solcellsanläggning. På Energimarknadsinspektionens sidor kan du läsa mer om regelverk och hur dessa berör solelsystem.

Efter att din anläggning installerats ska en slutanmälan skickas av elinstallationsföretaget till nätföretaget. Installatören ska alltid göra en kontroll av anläggningen innan den tas i bruk. Det regleras i 2 kap. 2 § i ELSÄK-FS 2008:1.

Ditt elnätsföretag mäter din överskottsel som går in på elnätet

Nätföretaget är skyldig att mäta mängden av din producerade överskottsel som går in på elnätet och dess fördelning över tiden. All inmatning mäts per timme. Vill du mäta all den producerade elen (även den du använder för eget bruk) får du själv stå för kostnaden att installera en mätare.

Skyldigheter vid anslutning av din solcellsansläggning till elnätet

Efter din slutanmälan till nätföretaget gör denne ett för dig kostnadsfritt byte av din elmätare. Detta görs för att kunna mäta den el som matas in på elnätet från din solcellsanläggning. Du som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen till elnätet. Om du producerar mer el än vad du förbrukar och har en anläggning som kan producera högst 1500kW (mindre produktionsanläggning) betalar du en reducerad nätavgift för inmatningen. Som mindre produktionsanläggning betalar du avgiften för mätning, beräkning och rapportering för inmatningen till ditt nätföretag istället för full nätavgift för inmatning. Det regleras i 4 kap 37§ och 38§ i Ellagen.

Att koppla på en solcellsanläggning till ett redan befintligt säkringsabonnemang räknas inte som en ny anslutning. Därför kan inte ditt nätföretag neka en sådan inkoppling.

Det förutsätter dock att du inte behöver ändra ditt säkringsabonnemang. Om det krävs en uppsäkring har nätföretaget däremot rätt att ta ut en anslutningsavgift. Det kan innebära höga kostnader då avgiften får uppgå till de faktiska, kundspecifika kostnaderna vid uppsäkringen, och i vissa fall måste näten anpassas.

Ersättning för inmatning av el på nätet

Ditt nätföretag är skyldigt att betala en ersättning till dig för den överskottsel som du matar in på elnätet. Denna ersättning betalas ut per automatik oavsett om du har en köpare av din överskottsel eller inte. Ersättningen till solcellsägare varierar mellan olika nätföretag, men ligger generellt sett på några ören per kWh. Det är 3 kap. 43§ i Ellagen som reglerar denna skyldighet.

Vanligtvis är det inga problem att hitta en köpare av el från din solcellsanläggning, men det kan vara bra att känna till att den elhandlare som du köper din el från även har en skyldighet att ta emot den el som matas in i inmatningspunkten.

Detta gäller förutsatt att du som ägare av solcellsanläggningen har rätt till skattereduktionen. Den här skyldigheten slutar att gälla om du istället skulle skriva ett avtal med en annan elhandlare om att ta emot överskottselen. Det är 8kap. 5a§ i Ellagen som reglerar denna skyldighet.

Ditt elhandelsföretag är dock inte skyldiga att ingå avtal med dig och betala för elen.

Frågor och svar:

Vilka skyldigheter har min elhandlare?

Vanligtvis är det inga problem att hitta en köpare av el från din solcellsanläggning, men det kan vara bra att känna till att den elhandlare som du köper din el från även har en skyldighet att ta emot den el som matas in i inmatningspunkten om du som elproducent har rätt till skattereduktionen. Ditt elhandelsföretag är dock inte skyldiga att ingå avtal med dig och betala för elen.

Detta gäller förutsatt att du som elanvändare har rätt till skattereduktionen. Den här skyldigheten slutar att gälla om du istället skulle skriva ett avtal med en annan elhandlare om att ta emot överskottselen. Det är 3 kap. 43§ i Ellagen som reglerar denna skyldighet.

Vart vänder jag mig vid tvister och avtalsrättsliga frågor?

För information om konsumenters rättigheter inom området el och vägledning kring avtalsvillkoren för anslutning av din solcellsanläggning och överföring av el till elnätet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Energimarknadsbyrån ger kostnadsfri och oberoende vägledning i frågor som rör el och gas och har en styrelse tillsatt av Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, samt branschorganisationerna Energigas Sverige och Energiföretagen Sverige.

Energimarknadsbyrån har telefonvägledning varje vardag 9–12, telefonnummer dit är 08-52 27 89 50.

För information om elnätsföretagens skyldigheter enligt ellagen ska du istället kontakta Energimarknadsinspektionen. Det gäller exempelvis om du har frågor om:

  • mätning av din överskottsel
  • elnätsavgifter för anslutning till elnätet
  • ersättning för inmatning till elnätet

I det fall som du vill klaga till elnätsföretaget är rådet att alltid kontakta företaget först för att sedan vända dig till rätt organisation.

Läs mer:

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera