Fördjupning om löpande intäkter

Här får du fördjupad information om de olika löpande intäkter som du kan få för den el som din solcellsanläggning genererar.

Skattereduktion

Du som har en solcellsanläggning har möjlighet att få skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för överskottsel som du matar in på elnätet.

Vem kan få skattereduktion?

Du som producerar förnybar el i liten skala kan få skattereduktion om du uppfyller följande villkor:

  • Inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.
  • Säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere (A). En vanlig villa har oftast en säkring på långt under 100 ampere.
  • Du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna göra avdrag på deklarationen.

Dessutom måste du alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet. Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

Hur mycket skattereduktion kan jag få?

Den skattereduktion du som elproducent har möjlighet att få är 60 öre per kWh för all el som matas in till elnätet. Du kan dock maximalt få reduktion för 30 000 kWh, eller 18 000 kronor per år och anslutningspunkt. Du kan inte få skattereduktion på de kWh som överstiger uttaget.

Om du köper 15 000 kWh el per år men under samma år matar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattereduktion på de 5000 kWh som överstiget uttaget. Läs mer på Skatteverkets hemsida om vad som gäller för skattereduktionen.

Hur får jag skattereduktion?

Skattereduktionen får du tillgång till genom att fylla i inkomstdeklarationen en gång om året. För privatpersoner finns uppgifter om skattereduktionen redan förtryckt på deklarationen. Du måste anmäla till ditt elnätsföretag att förnybar el matas in på nätet. De i sin tur ser till att mätningen görs korrekt, och skickar därefter en kontrolluppgift till Skatteverket om hur mycket som har matats in och ut på elnätet.  

Du som har ett företag behöver själv begära skattereduktionen.

Hur länge kan jag få skattereduktion?

Under hur lång tid du kommer att få skattereduktionen är inte bestämt. Regeringen beslutar om nivå och villkor för reduktionen. Du bör därför vara medveten om att det kan vara osäkert att räkna med att få reduktionen under hela anläggningens livslängd.

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Du ansöker om att få elcertifikat via Energimyndigheten. Själva intäkten för certifikaten får du när du säljer dem. Elcertifikaten säljs på en öppen marknad och priset beror på tillgång och efterfrågan. Som producent av förnybar el har du rätt att få elcertifikat, dock som längst under 15 år. För varje MWh förnybar el som du producerar kan du få ett elcertifikat.

Bra att känna till är att det finns företag som mot en avgift hjälper dig med administrationen kring elcertifikat och ursprungsgarantier.

Vem kan få elcertifikat?

De som producerar elektricitet från vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk har rätt att tilldelas elcertifikat.

Hur mycket kan jag få för elcertifikat?

 Priset på elcertifikat har sedan systemet infördes varierat och tidigare priser garanterar inte värdet i framtiden. Som ett exempel låg spotpriset vecka 30 2018 på 184 kr per MWh (motsvarande 18,4 öre/kWh), men spotpriset vecka 30 2017 låg på 60 kr per MWh (motsvarande 6 öre/kWh).

För den el du matar in på nätet kan du få elcertifikat utan att behöva installera en extra mätare. Din nätägare mäter i det fallet elen som matas ut och rapporterar den, för detta tillkommer inga extra kostnader för dig.

Om du vill ha elcertifikat för hela din produktion behöver du bekosta en egen mätare, installation och rapportering av mätvärden. Innan du bestämmer dig för att göra den här extrainvesteringen är det viktigt att du gör en kostnadsanalys för att få en bättre bild av vad netto blir för just dig. Speciellt som småskalig producent som får få elcertifikat per år. Tänk också på att intäkten kan variera.

Hur får jag elcertifikat?

Du ansöker om elcertifikat hos Energimyndigheten. Läs mer och ansök på sidan Så ansöker du om elcertifikat och ursprungsgarantier.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Ursprungsgarantier kan köpas och säljas på en öppen marknad som omfattar elproducenter och elhandelsföretag. Syftet är att slutkunden av el ska få kunskap om elens ursprung på ett tydligt sätt. Läs mer om ursprungsmärkning på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Vem kan få ursprungsgarantier?

Elproducenter kan få ursprungsgaranti av staten för varje producerad MWh el. Det är frivilligt att ansöka om ursprungsgarantier.

Hur mycket kan jag få för ursprungsgarantier?

Liksom elcertifikat blir du tilldelad ursprungsgarantier baserat på din produktion. För att du ska få en intäkt från dina ursprungsgarantier måste du sälja dem. Det finns inget bestämt pris, utan det görs upp mellan köpare och säljare vid respektive affär. Försäljningen kan ske direkt mellan köpare och säljare, via elmäklare eller via elhandlare. Marknadsvärdet på ursprungsgarantier från sol är i dagsläget ungefär ett öre/ kWh. Vissa elhandelsbolag erbjuder dock en högre ersättning.

Hur får jag ursprungsgarantier?

Ansökan görs till Energimyndigheten, läs mer och ansök på sidan Så ansöker du om elcertifikat och ursprungsgarantier.

Sälja överskottsel

Vid tillfällen då din solcellsanläggning producerar el som du själv inte använder, till exempel under soliga dagar när du inte är hemma kan du som elproducent mata in överskottet på nätet och sälja den. För detta behöver du teckna avtal med ett elhandelsföretag som vill ta emot din sålda el. Om du räknas som mikroproducent är ditt elhandelsföretag skyldigt att ta emot din överskottsel, däremot är de inte skyldiga att ingå ett avtal med dig att betala för den. Läs mer på sidan Dina rättigheter och skyldigheter enligt ellagen.

Vem kan sälja överskottsel?

Producenter som matar in överskottsel på nätet, oavsett storlek på anläggning. Det händer dock att elhandelsföretagen kräver att du även är elhandelskund, alltså köper din el, hos dem för att få sälja.

Hur mycket kan jag få för min överskottsel?

Det här avsnittet beskriver försäljningen till elhandelsföretag. Utöver priset du kan få för elen du säljer till elhandelsbolaget kan du få:

  • Skattereduktion
  • Pris för elcertifikat och ursprungsgarantier
  • Ersättning från elnätsbolaget för inmatning av el på nätet

Den överskottsel som dina solceller producerar kan du sälja genom att teckna avtal med ett elhandelsföretag. Elhandlare köper in el, vanligtvis från den nordiska elbörsen NordPool, för att sedan sälja den vidare till sina kunder. Priset beror på tillgång och efterfrågan, och är till exempel ofta högre på kalla vinterdagar när behovet av el för uppvärmning är stort. Många elhandelsföretag köper överskottsel till spotpris, vilket är elpriset på den nordiska elbörsen NordPool, minus ett litet avdrag. En del företag har även speciella erbjudanden exempelvis med högre ersättning under avtalets första år.

Något som är bra att tänka på när du jämför erbjudanden från olika elhandelsbolag är vilka villkor som gäller, det kan till exempel finnas krav på att du både säljer och köper el av samma bolag, eller att du också säljer dina elcertifikat och ursprungsgarantier. Undersök därför vilket elhandelsföretag som ger bäst villkor för just dig.

Hur säljer jag min överskottsel?

Du måste meddela ditt elnätsföretag att du producerar el så att du får ett så kallat inmatningsabonnemang för att mata in din el på elnätet. Läs mer på sidorna om  rättigheter och skyldigheter vid installation. Därefter letar du upp ett elhandelsföretag som kan erbjuda dig ett bra avtal, och kontaktar dem om att du vill sälja elen som du matar ut på nätet till dem.

Behöver jag registrera mig för att betala moms på försäljningen?

I de flesta fall behöver du inte registrera dig för att betala moms på grund av din elförsäljning från solcellsanläggningen på din villa. Läs mer på sidorna under Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation? om när momsregistrering kan bli aktuellt.

Egenanvänd el

Vid tillfällen då solcellsanläggningen producerar el som du själv använder i ditt hushåll ersätter den el du annars skulle köpt från nätet.

Vem kan ha en egenanvändning?

Alla producenter oavsett storlek på anläggning kan ha en egenanvändning av el. Egenanvändning kan ha olika värden för olika producenter, se nedan.

Hur mycket kan jag få för min egenanvändning?

Värdet av egenanvändningen är motsvarande de rörliga kostnaderna du annars skulle haft för att köpa el, det vill säga elpris, energiskatt (förutsatt att du har rätt till undantag från energiskatten, se nedan), elcertifikatavgift, rörlig elöverföringsavgift och moms. Observera att prisnivån för köpt el är marknadsstyrd och kan komma att förändras, historiska priser på el för hushållskunder hittar du på SCB:s webbplats.

Hur gör jag för att själv använda elen?

Elen från solcellsanläggning går direkt till din egenanvändning om dessa sker samtidigt. En möjlighet att öka egenanvändningen är att koppla ett batteri och styrutrustning till solcellsanläggningen, mer information om detta under Koppla batterier till solceller.

Du kan läsa mer om egenanvändning här. Förutsättningen för att du ska kunna använda din egen el själv är att elen inte överförs till ett koncessionspliktigt nät. Läs mer om det nedan i frågor och svar. Du som har en mindre anläggning behöver i regel inte oroa dig för detta.

Ersättning för inmatning av el på nätet

När el överförs långa sträckor i elnät uppstår energiförluster. Solceller som producerar el nära platsen där förbrukningen sker kan bidra till att minska dessa energiförluster. Bland annat därför är elnätsföretagen skyldiga att betala en ersättning för den överskottsel en solcellsägare matar in till nätet, denna kallas ibland "nätnytta" eller "energiersättning".

Vem kan få ersättning för inmatning av el på nätet?

Innehavare av en produktionsanläggning ansluten till nätet.

Hur mycket kan jag få i ersättning för inmatning av el på nätet?

Ersättningen varierar mellan olika elnätsbolag och kan vara olika beroende på var du bor. Vanliga nivåer är några öre/kWh.

Hur får jag ersättning för inmatning av el på nätet?

Denna ersättning betalas ut per automatik som ett avdrag på din elnätavgift. Du som äger en solcellsanläggning får det oavsett om du har en köpare av din överskottsel eller inte. Läs mer på sidorna under Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?

Undantag från energiskatt

Normalt sett ska alla som producerar eller överför el betala energiskatt. Vid produktion i solcellsanläggningar med mindre än 255 kW i toppeffekt gäller dock ett undantag från energiskatten, se nedan i den röda rutan vad som gäller för respektive anläggningsstorlek för egenanvänd el.

Skatteverkets hemsida finns mer information om de olika skattesatserna.
Du kan även läsa mer på sidorna under Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?

Frågor och svar:

Kommer elpriset ligga kvar på samma nivå som idag?

Elpriset sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av utbud och efterfrågan där. Att sia om framtida elpriser är svårt då det är sannolikt att både utbudet i form av vilka elproducenter som kommer finnas på marknaden och efterfrågan i form av hur vår elanvändning ser ut kommer förändras. Mer om elmarknader kan du läsa på Energimarknadsinspektionens webb

Läs mer: