Så ansöker du om elcertifikat och ursprungsgarantier

Elcertifikatsystemet är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Som solelsproducent har du rätt till både elcertifikat och ursprungsgarantier. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Elcertifikat och ursprungsgarantier kan sökas med samma formulär

Elcertifikatsystemet är ett frivilligt ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten.

Elcertfikatpriset är marknadsbaserat, och är beroende av utbudet och efterfrågan på elcertifikat. Du som säljare ansvarar själv för att sälja dina certifikat och komma överrens om ett pris med köparen.Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt från den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elhandelsföretag.
Här hittar du en lista över kvotpliktiga aktörer.

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el, och ofta är intressenter av elcertifikat även intresserade av att köpa ursprungsgarantier. Ansökan för ursprungsgarantier sker på mycket liknande sätt som elcertifikat, och därför finns möjligheten att ansöka om både elcertifikat och ursprungsgarantier i samma formulär.

Ansökan till Energimyndigheten

Du ansöker hos Energimyndigheten för att få din anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. Efter anläggningen är godkänd öppnas ett konto i kontoföringssystemet Cesar, där samlas certifikaten i takt med att anläggningen producerar förnybar el.

  • Har du frågor?

  • Kontakta en handläggare på Energimyndigheten med dina frågor om elcertifikat och ursprungsgarantier:
  • Telefon: 016-544 24 33
  • Mail: elcert...@energimyndigheten.se

Guidning i hur du ansöker om elcertifikat och ursprungsgarantier

De två filmerna härunder hjälper dig att fylla i din ansökan om elcertifikat och ursprungsgarantier. Den första filmen handlar om hur du ansöker om behörighet för att ansöka online via vår e-tjänst. Den andra filmen beskriver steg för steg hur du ansöker om elcertifikat och ursprungsgarantier.

Filmen nedan visar hur du söker om behörighet till e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier:

Filmen nedan visar hur du ansöker om elcertifikat och ursprungsgarantier:

När din anläggning är godkänd

För privatperson

När anläggningen är godkänd av Energimyndigheten och du har fått ett beslut om tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier skickat till dig, öppnas automatiskt ett konto i kontoföringssystemet Cesar. Du får en bekräftelse via e-post när du kan logga in med mobilt BankID.

För företag eller organisation

Om du ansöker om elcertifikat för ett företag eller organisation (ej enskild firma) måste du ansöka om att öppna ett konto i Cesar efter din anläggning godkänts för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. Du får en bekräftelse via e-post när du kan logga in med mobilt BankID.

Ansök om att öppna ett Cesarkonto genom att fylla i och skicka in den här blanketten.

Tilldelning av elcertifikat

Du tilldelas 1 elcertifikat och/eller 1 ursprungsgaranti när dina rapporterade mätvärden uppgår till 1 MWh. Elcertifikaten och/eller ursprungsgarantierna får du av staten, själva intäkten för certifikaten får du när du säljer dina elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. Det är du själv som avtalar med en köpare av dina certifikat.

Dina elcertifikat och/eller ursprungsgarantier samlas på ditt konto i Cesar och sparas där tills du för över dem till köparen du avtalat med. Elcertifikat kan du spara hur länge som helst, men ursprungsgarantier föråldras av sig själva inom 12 månader från det att elen som genererade ursprungsgarantin producerats och ursprungsgarantin försvinner då från ditt konto.

Försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier

Det är via ditt certifikatkonto i Cesar som du elektroniskt överför (köper/säljer) elcertifikat och/eller ursprungsgarantier med mera. Det är du som säljare som ansvarar för att föra över certifikaten till köparen.

Vad händer om vi är flera ägare av anläggningen?

När ni ansöker om elcertifikat och/eller ursprungsgarantier anger ni antal innehavare av anläggningen. Det finns inga krav på att alla ägare måste anges som innehavare av anläggningen till Energimyndigheten. Om ni exempelvis anger två innehavare i ansökan så får ni två konton i Cesar att administrera. Det innebär att båda ägarna har varsitt konto och måste hantera och sälja certifikaten från varje konto. Ni tilldelas då certifikat först när ni inrapporterat elproduktion som motsvarar två elcertifikat från anläggningen, så varje ägare kan få varsitt. I praktiken innebär det att om ni har registrerat två ägare så får ni tilldelat elcertifikat när anläggningen producerat 2 MWh (2 000 kWh).

Det räcker alltså att ni anger en person i hushållet som innehavare av anläggningen, men ni kan ange fler i ansökan om ni önskar.

Frågor och svar

Behöver jag köpa en extra mätare för att få elcertifikat?

För att få elcertifikat för den el som du matar ut på elnätet behöver du inte köpa extra mätare utöver den som mäter din utmatade el. Om du vill få elcertifikat även för den egenproducerade elen som du själv använder behöver du däremot köpa en extra mätare. Det beror på att elcertifikaten tilldelas utifrån den uppmätta produktionen i anläggningen.

Mätare i anslutning till elnätet

Om du vill använda dig av mätaren som finns i anslutning till elnätet så är nätägaren skyldig att rapportera mätvärden till Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar. Då är det inte möjligt att välja någon annan rapportör. Specifika frågor om mätning och anslutning bör först och främst tas med din nätägare. Om mätaren är ansluten till elnätet inkluderas inte den el som du använder hemma vid mätning och rapportering.


Mätning i anslutning till anläggningen

Om du istället väljer att ha mätning i direkt anslutning till solcellsanläggningen kan du få elcertifikat för hela produktionen. Det finns företag som erbjuder tjänster med både mätare, mätning och rapportering. Du får då själv bekosta mätaren, installationen och rapporteringen av mätvärden. Vänd dig till din nätägare eller en konsult som erbjuder mät-, installations-, och rapporteringstjänster. Dessa kan ge dig en kostnadsuppskattning.

Krav på mätaren

Mätaren som du använder för rapportering av el för elcertifikat och ursprungsgarantier ska mäta elen per timme. Vilka övriga krav som ställs på mätaren vet oftast rapportören. Om du vill läsa mer om detta hänvisar vi till Swedacs föreskrifter om mätare för aktiv elenergi.

  • Exempel: Brutto- eller nettomätning för elcertifikat

  • Din anläggning uppskattas producera 10 MWh (10 000 kWh) el på ett år. Din mätare för rapportering av mätvärden för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier sitter i koncessionspliktigt nät, det vill säga efter din elanvändning. Om du använder 4 MWh för egen elanvändning blir de mätvärden som nätägaren rapporterar in och som ligger till grund för din tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier 10 MWh minus 4 MWh. Det motsvarar sex stycken elcertifikat och/eller sex stycken ursprungsgarantier per år. Om du istället har valt att köpa och installera en mätare direkt på din bruttoproduktion kommer du att få tio elcertifikat och/eller tio ursprungsgarantier.
Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera