Så ansöker du om elcertifikat och ursprungsgarantier

Elcertifikatsystemet är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Som solelsproducent har du rätt till både elcertifikat och ursprungsgarantier. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Elcertifikat och ursprungsgarantier kan sökas med samma formulär

Elcertifikatsystemet är ett frivilligt ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten.

Elcertifikatpriset är marknadsbaserat, och är beroende av utbudet och efterfrågan på elcertifikat. Du ansvarar själv för att sälja dina certifikat och komma överens om ett pris med köparen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer.
Här hittar du en lista över kvotpliktiga aktörer.

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el, och ofta är intressenter av elcertifikat även intresserade av att köpa ursprungsgarantier.

Innan du ansöker

För att få reda på vad elcertifikat och ursprungsgarantier kan ge dig för intäkter kan du gärna använda Solelkalkylen. Observera hanteringen av certifikaten/garantierna kan medföra administrativa kostnader.

Från och med 1 juli 2021 införs en årsavgift på 200 kr för elcertifikatkontot. Avgiften kommer att tas ur vid halvårsskiftet varje år.

Det är även bra att hitta en köpare av elcertifikaten och ursprungsgarantierna innan du ansöker. Du ansvarar själv för att sälja dina certifikat och köpare är aktörer med kvotplikt, främst elleverantörer.

Du kan välja att endast sälja din överskottsel och då behöver du inte ansöka om elcertifikat och/eller ursprungsgarantier eller ha ett Cesarkonto. Du behöver dock avtala med en motpart om din elförsäljning, vilket Energimyndigheten inte är involverad i.

Ansökan till Energimyndigheten

Du ansöker hos Energimyndigheten för att få din anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. Efter anläggningen är godkänd öppnas ett konto i kontoföringssystemet Cesar, där samlas certifikaten i takt med att anläggningen producerar förnybar el.

  • Har du frågor?

  • Kontakta en handläggare på Energimyndigheten med dina frågor om elcertifikat och ursprungsgarantier:
  • Telefon: 016-544 24 33
  • Mail: elcert...@energimyndigheten.se

Guidning i hur du ansöker om elcertifikat och ursprungsgarantier

De två filmerna härunder hjälper dig att fylla i din ansökan om elcertifikat och ursprungsgarantier. Den första filmen handlar om hur du ansöker om behörighet för att ansöka online via vår e-tjänst. Den andra filmen beskriver steg för steg hur du ansöker om elcertifikat och ursprungsgarantier.

Filmen nedan visar hur du söker om behörighet till e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier:

Filmen nedan visar hur du ansöker om elcertifikat och ursprungsgarantier:

När din anläggning är godkänd

För privatperson

När anläggningen är godkänd av Energimyndigheten och du har fått ett beslut om tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier skickat till dig, öppnas automatiskt ett konto i kontoföringssystemet Cesar (årsavgiften för elcertifikatkontot är 200 kr). Du får en bekräftelse via e-post när du kan logga in med mobilt BankID.

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Om du ansöker om elcertifikat för ett företag eller organisation (ej enskild firma) måste du ansöka om att öppna ett konto i Cesar efter din anläggning godkänts för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier (årsavgiften för kontot är 200 kr). Du får en bekräftelse via e-post när du kan logga in med mobilt BankID.

Ansök om att öppna ett Cesarkonto genom att fylla i och skicka in den här blanketten.

Tilldelning av elcertifikat

Du tilldelas 1 elcertifikat och/eller 1 ursprungsgaranti när dina rapporterade mätvärden uppgår till 1 MWh. Elcertifikaten och/eller ursprungsgarantierna får du av staten, själva intäkten för certifikaten får du när du säljer dina elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. Det är du själv som avtalar med en köpare av dina certifikat.

Dina elcertifikat och/eller ursprungsgarantier samlas på ditt konto i Cesar och sparas där tills du för över dem till köparen du avtalat med. Elcertifikat kan du spara hur länge som helst, men ursprungsgarantier föråldras av sig själva inom 12 månader från det att elen som genererade ursprungsgarantin producerats och ursprungsgarantin försvinner då från ditt konto.

Försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier

Det är via ditt certifikatkonto i Cesar som du elektroniskt överför (köper/säljer) elcertifikat och/eller ursprungsgarantier med mera. Du måste först komma överens med en köpare om ett pris och teckna ett avtal, detta sker frånkopplat Cesar. När ni kommit överens ansvarar du som säljare för att föra över certifikaten till köparen. Det gör du från ditt certifikatkonto i Cesar, här specificerar du även priset för certifikaten i överföringen.

Vad händer om vi är flera ägare av anläggningen?

När ni ansöker om elcertifikat och/eller ursprungsgarantier anger ni antal innehavare av anläggningen. Det finns inga krav på att alla ägare måste anges som innehavare av anläggningen till Energimyndigheten. Om ni exempelvis anger två innehavare i ansökan så får ni två konton i Cesar att administrera. Det innebär att båda ägarna har varsitt konto och måste hantera och sälja certifikaten från varje konto. Ni tilldelas då certifikat först när ni inrapporterat elproduktion som motsvarar två elcertifikat från anläggningen, så varje ägare kan få varsitt. I praktiken innebär det att om ni har registrerat två ägare så får ni tilldelat elcertifikat när anläggningen producerat 2 MWh (2 000 kWh).

Det räcker alltså att ni anger en person i hushållet som innehavare av anläggningen, men ni kan ange fler i ansökan om ni önskar.

Faktaruta

För dig som har näringsfastighet

Kvotpliktig elanvändare inom elcertifikatsystemet

Efterfrågan inom elcertifikatsystemet skapas genom kvotplikt. Kvotpliktiga aktörer är bland annat elleverantörer, men du som producerar din egen el kan också ha ett krav på dig att registrera dig som kvotpliktig till Energimyndigheten. Detta gäller oavsett om du är godkänd för elcertifikat eller inte.

Flera olika aktörer är kvotpliktiga, för dig som innehavare av en solcellsanläggning är du kvotpliktig om:

  • Du använder el som du själv producerat, om mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår, och har producerats i en anläggning med en installerad toppeffekt som är högre än 50 kilowatt.
  • Du är elproducent som producerar el i ett icke koncessionspliktigt nät och säljer mer än 60 megawattimmar per år till elanvändare på samma nät. Om du till exempel är en hyresvärd med solceller, och säljer elen till hyresgästerna i samma hus.

Som kvotpliktig elanvändare är du skyldig att inneha en viss mängd elcertifikat i förhållande till den egenproducerade el som du själv använder. Kvotplikten ska deklareras årligen till Energimyndigheten. Läs mer om kvotplikt här.

Du anmäler dig som kvotpliktig elanvändare via Mina sidor.

Frågor och svar:

Behöver jag köpa en extra mätare för att få elcertifikat?

För att få elcertifikat för den el som du matar ut på elnätet behöver du inte köpa extra mätare utöver den som mäter din utmatade el. Om du vill få elcertifikat även för den egenproducerade elen som du själv använder behöver du däremot köpa en extra mätare. Det beror på att elcertifikaten tilldelas utifrån den uppmätta produktionen i anläggningen.

Mätare i anslutning till elnätet

Om du vill använda dig av mätaren som finns i anslutning till elnätet så är nätägaren skyldig att rapportera mätvärden till Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar. Då är det inte möjligt att välja någon annan rapportör. Specifika frågor om mätning och anslutning bör först och främst tas med din nätägare. Om mätaren är ansluten till elnätet inkluderas inte den el som du använder hemma vid mätning och rapportering.


Mätning i anslutning till anläggningen

Om du istället väljer att ha mätning i direkt anslutning till solcellsanläggningen kan du få elcertifikat för hela produktionen. Det finns företag som erbjuder tjänster med både mätare, mätning och rapportering. Du får då själv bekosta mätaren, installationen och rapporteringen av mätvärden. Vänd dig till din nätägare eller en konsult som erbjuder mät-, installations-, och rapporteringstjänster. Dessa kan ge dig en kostnadsuppskattning.

Krav på mätaren

Mätaren som du använder för rapportering av el för elcertifikat och ursprungsgarantier ska mäta elen per timme. Vilka övriga krav som ställs på mätaren vet oftast rapportören. Om du vill läsa mer om detta hänvisar vi till Swedacs föreskrifter om mätare för aktiv elenergi.

  • Exempel: Brutto- eller nettomätning för elcertifikat

  • Din anläggning uppskattas producera 10 MWh (10 000 kWh) el på ett år. Din mätare för rapportering av mätvärden för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier sitter i koncessionspliktigt nät, det vill säga efter din elanvändning. Om du använder 4 MWh för egen elanvändning blir de mätvärden som nätägaren rapporterar in och som ligger till grund för din tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier 10 MWh minus 4 MWh. Det motsvarar sex stycken elcertifikat och/eller sex stycken ursprungsgarantier per år. Om du istället har valt att köpa och installera en mätare direkt på din bruttoproduktion kommer du att få tio elcertifikat och/eller tio ursprungsgarantier.

Läs mer:

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera