Utbetalning av investeringsstöd till solceller

Du kan inte längre söka investeringsstödet.

Det har införts ett ansökningsstopp för solcellsstödet som innebär att det inte går att söka stödet efter den 7 juli 2020. Om du inte skickat in din ansökan innan dess kan du tyvärr inte söka stödet.

Om du har skickat in en ansökan om stöd och fått bevilja stöd får du stödet om du söker utbetalning och om du uppfyller villkoren för stödet.

Om du har sökt stödet men ännu inte fått något beslut eller fått besked om avslag kan du läsa mer om vad som händer nu på sidan med vanliga frågor och svar om investeringsstödet.

Har du frågor kring en specifik ansökan, ta kontakt med din Länsstyrelse. Det är länsstyrelsen som handlägger ansökningarna, svarar på frågor om solcellsstödet och beslutar om ansökningar. Längst ned på sidan kan du läsa mer om hur ansvaret är fördelat mellan olika myndigheter.

Bilden ovan är en länk-knapp till Boverket, där du skickar in din begäran om utbetalning av beviljat stöd.

Frågor och svar om investeringsstödet:

När måste installationen vara klar?

Det står i länsstyrelsens beslut om stöd när installationen senast måste vara slutförd, det vill säga ansluten till elnätet.

Vad kan jag få stöd för?

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Stödberättigade kostnader är:

 • Projekteringskostnader
 • Materialkostnader som:
  • Solcellsmoduler, inklusive eventuella linser, speglar och kylsystem,
  • Stativ eller annan fästanordning,
  • Kablage,
  • Elmätare och system för övervakning,
  • Brytare och överspänningsskydd,
  • Växelriktare,
  • System för lagring av elektrisk energi, det vill säga inte värmelager.
 • Arbetskostnader, om den som utför åtgärden är godkänd för F-skatt eller, om det är ett utländskt företag, har ett intyg eller en annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

Anslutningsavgift till ett externt elnät är inte en stödberättigande kostnad.

Du kan få stöd för ett solcellssystem per byggnad, eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken.

Du kan inte få solcellsstöd om du har fått annat offentligt stöd för samma installation.

Hur gör jag för att få stödet utbetalt?

När anläggningen är monterad och ansluten och alla kostnader har betalats, ska du begära att stödpengarna betalas ut. Det gör du på ett formulär i Boverkets E-tjänst. Du ska skicka in både formuläret och de här kompletterande handlingarna:

 • Handling som styrker att projektet är slutfört, samt från vilket datum. Exempelvis färdiganmälan från elinstallationsföretaget/auktoriserad elinstallatör till elnätbolaget eller intyg från elnätbolaget att anläggningen har kopplats in.
 • Kopia på fakturor eller motsvarande om projekteringskostnad, materialkostnad och arbetskostnad. Materialkostnad ska vara uppdelat på solcellmoduler och övrigt material (där det tydligt framgår vad som ingår).
 • Kopia på kvitton eller motsvarande som styrker dina faktiska kostnader som stödmottagare.
 • Handling som styrker att projektet har påbörjats. Det ska vara kontraktet med anlitad projektör om du sökt stöd för projekteringskostnader, eller inköpsorder för material till solcellsanläggningen.
 • Om det inte redan framgår av faktura eller motsvarande ska du bifoga en handling som visar att den firmatecknare som har utfört arbetet har F-skattsedel.
 • Om utländska företag anlitas, bifoga en kopia på intyg eller annan handling som visar att företaget genomgått sådan kontroll i sitt hemland som avses i 6 § förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller.
 • Om ansökan undertecknas av ombud med fullmakt eller av firmatecknare ska du bifoga fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling som styrker att ombudet eller firmatecknaren har behörighet att företräda dig som stödmottagare. Observera att registreringsbevis inte får vara äldre än ett år.
 • Om fastighetsägare eller tomträttsinnehavare har ändrats ska du bifoga en handling som styrker förändringen, till exempel lagfartsbevis eller bevis om inskrivning av tomträttshavare.

När ansökan om utbetalning är komplett går länsstyrelsen igenom de kostnader som du redovisat och fattar beslut om utbetalning.

Kan jag komplettera ansökan om utbetalning i efterhand?

Ja, om något ändras ska du kontakta länsstyrelsen för att komplettera ansökan med de nya uppgifterna.

Länsstyrelsen behöver samtliga uppgifter som efterfrågas i ansökningsformuläret för att kunna fatta beslut i ärendet. Var därför noga med att lämna de uppgifter som efterfrågas.

Behöver jag rapportera in årlig elproduktion?

Från och med den 1 januari 2019 är kravet på att årligen lämna in en uppföljning borttaget. Det innebär att du inte längre behöver rapportera in några uppgifter om årlig elproduktion. Det gäller även de anläggningar som beviljats stöd innan kravet slopades.

Ansvariga myndigheter

Boverket

Via Boverkets E-tjänst kan du följa ärendet om din ansökan medan det behandlas.

Din länsstyrelse

Det är länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger som ansvarar för handläggningen av din ansökan och beslutar om stöd. Det är alltså dit du i första hand ska vända dig med frågor som rör ansökan och utbetalning av stöd.   

Kommunen

Kommunernas energi- och klimatrådgivare kan svara på frågor och ge råd om teknik, kostnader och andra bidrag. Du kan hitta din lokala rådgivare på sidan Kom i kontakt med lokal energi- och klimatrådgivare

Energimyndigheten

Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter, ansökningsformulär och tillsyn av att förordningen om solcellsstöd efterlevs. Vi följer upp hur solcellsstödet har fördelats och tar fram månadsrapporter om det. Energimyndigheten ansvarar också för fördelningen av medel till länsstyrelserna samt svarar på frågor om föreskrifter och hur pengarna fördelas till länsstyrelserna.

Läs mer:

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera