Stöd som du kan få vid investering

För dig som privatperson finns idag två alternativ för att reducera dina kostnader vid investering i en solcellsanläggning, investeringsstöd och rotavdrag. Här kan du läsa mer om dem. Investeringsstödet kan även den som inte är privatperson söka om. Du som är intresserad av att skaffa ett system för lagring kopplat till din solcellsanläggning kan läsa mer om investeringsstöd för lagring.

Sammanfattning av stöd vid investering

I tabellen nedan kan du se en sammanfattning av villkor för de stöd du kan söka vid en solcellsinvestering. Efter tabellen kan du läsa mer om de olika stöden och hur du söker dem. (För dig som använder en mobil: För att se hela tabellens bredd behöver du använda liggande läge.)

Vem kan ta del av stödet? Intäkt och omfattning
Privatpersoner och företag

Investeringsstöd

Bidrag om 20 % av investeringskostnaden.

Kan ej kombineras med rotavdrag.

Engångsbelopp vid investering.

Ansökan måste lämnas in senast 7 juli 2020.

Ansökan från företag ska ha inkommit innan projektet påbörjats.

Läs mer om investeringsstödet på sidan med vanliga frågor och svar om investeringsstödet.

Privatpersoner

Rotavdrag

Skattereduktion om cirka 9 % av investeringskostnaden.

Kan ej kombineras med investeringsstöd.

Engångsbelopp vid investering.

Privatpersoner

Investeringsstöd för lagring av egenproducerad elenergi

Bidrag om 60 % av investeringskostnaden, men maximalt 50 000 kronor.

Ska vara ansluten till nätet och kopplad till anläggning för egenproduktion av förnybar el.

Företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring

Stöd till företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring

Bidrag om 40 % av stödberättigade utgifter.

Går ej att kombinera med investeringsstödet.

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Företag söker om investeringsstöd för solceller innan projektet påbörjats

Tänk på att du som söker för ett företag behöver ansöka om solcellsinvesteringsstödet innan projektet påbörjats och några avtal skrivs. Det är fler som faller in i kategorin företag än klassiska börsbolag. Om du är osäker på om ditt fall klassas som företag, ta kontakt med din länsstyrelse.

Investeringsstöd för företag inom jordbruk, trädgård, eller rennäring

Om du har ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring kan du söka stöd från Jordbruksverket för att producera solenergi, både till ditt företag och till försäljning. Du kan få 40 procent av dina stödberättigade utgifter i stöd, förutsatt att de utgifter du budgeterat är minst 100 000 kronor. Du kan få stöd för exempelvis köp av nytt material, konsulttjänster för att planera och genomföra investeringen och inköp av programvara. De högst prioriterade ansökningarna inom landsbygdsprogrammet får stöd. Vilka prioriteringar som gäller i ditt län kan du läsa om på din länsstyrelses webbplats och på Sametingets webbplats. Observera att det här stödet inte går att kombinera med solcellsinvesteringsstödet. Läs mer om förutsättningar för att få stöd samt hur du ansöker på Jordbruksverkets webb.

Frågor och svar:

Ska jag välja investeringsstöd eller rotavdrag?

Du får inte utnyttja både rotavdrag och investeringsstöd för samma installation utan måste välja ett av dem.

Fördelen med rot är att du får det direkt, till skillnad från investeringsstödet som du måste köa för att få och som endast betalas ut så länge avsatta pengar finns kvar.

Kötiderna för investeringsstödet har varierat de senaste åren, men har varit cirka ett år. Nackdelen med rot är att det är lägre. Investeringsstödet ger 20 % avdrag av installationskostnaden medan rot endast ger omkring 9 %.

Läs mer om på sidan med vanliga frågor och svar om investeringsstödet.

Investeringsstöd

Vem kan få investeringsstöd?

Företag, offentliga organisationer och privatpersoner kan ansöka om investeringsstöd. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem men ges endast för ett solcellssystem per byggnad alternativt en gång per fastighet om solcellssystemet är byggt på marken.

Fristående anläggningar som inte är nätanslutna, som till exempel fristående fritidshus, kan inte få investeringsstöd.

Från den 30 juni 2020 förändras stödet som gör att det finns en möjlighet att slutföra sin installation fram till och med den 30 juni 2021. Samtidigt har det införts ett ansökningsstopp för solcellsstödet som innebär att det bara går att söka stödet fram till och med 7 juli.

Investeringsstödet får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken.

Hur mycket kan jag få i investeringsstöd?

Stödnivån är 20 % av investeringskostnaden. Kostnaden får högst vara 37 000 kr/kW installerad effekt, plus moms. Maximalt 1,2 miljoner kronor betalas ut i stöd per solcellssystem.

Läs mer på sidan med vanliga frågor och svar om investeringsstödet.

Hur får jag investeringsstöd?

Ansökan görs digitalt eller genom en ansökningsblankett till Länsstyrelsen. Läs mer och ansök under Så ansöker du om investeringsstöd. Länsstyrelsen ska ha tagit emot din ansökan senast den 7 juli 2020.

Innan projektet påbörjas om sökande är ett företag, eller senast inom sex månader från det att projektet påbörjas om sökanden inte är ett företag.

Rotavdrag

Vem kan få rotavdrag?

Endast privatpersoner kan ansöka om ROT vid installation av solceller. Observera att ditt hus behöver vara äldre än fem år för att du ska kunna få ROT-avdrag. Du kan inte få ROT-avdrag för solceller på taket om du bor i lägenhet. 

Hur mycket rotavdrag kan jag få?

ROT-reduktionen är 30 % av arbetskostnaden. Arbetskostnaden vid installation av en solcellsanläggning varierar mellan olika installationer, men får schablonberäknas som 30 % av den totala investeringskostnaden. Arbetet kan dock utgöra större eller mindre andel av kostnaden än så. Totalt kan du räkna med att ROT-avdraget för din solcellsanläggning blir cirka 9 % av den totala investeringskostnaden, inklusive arbete, material och moms. ROT och RUT räknas ihop och får sammanlagt vara maximalt 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av reduktionen eller inte beror därför på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.

Läs mer om villkoren och arbeten som berättigar för ROT på Skatteverkets webbplats.

Hur får jag rotavdrag?

Du som köper ROT-tjänster ansöker inte själv om avdraget. Det gör den som utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig.

Investeringsstöd för lagring av egenproducerad el

Energimyndigheten tillhandahåller ett investeringsstöd för installation av lagringssystem. Stödet får ges för högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Stödet kan bara sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el i hemmet. Ansökan skickar du till din länsstyrelse.

Läs mer om investeringsstödet på sidan Koppla batterier till solcellerna.

Läs mer:

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera