Stöd som du kan få vid investering

Här kan du läsa mer om befintliga stöd för dig som vill reducera dina kostnader vid investering i en solcellsanläggning. Du som är intresserad av att skaffa ett system för lagring kopplat till din solcellsanläggning kan läsa mer om befintligt stöd för lagring.

Sammanfattning av stöd vid investering

I tabellen nedan kan du se en sammanfattning av villkor för de stöd du kan söka vid en solcellsinvestering. Efter tabellen kan du läsa mer om de olika stöden och hur du söker dem. (För dig som använder en mobil: För att se hela tabellens bredd behöver du använda liggande läge.)

Vem kan ta del av stödet? Intäkt och omfattning
Privatpersoner

Skattereduktion för Grön teknik

Skattereduktion om 15 % för installation av nätanslutet solcellssystem.
Skattereduktion om 50 % för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
Skattereduktion om 50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion ges på kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr.

För att ge rätt till skattereduktion för grön teknik ska installationen vara både utförd och betalad tidigast 1 januari 2021. Läs mer om avdraget hos Skatteverket.

Privatpersoner och företag

Investeringsstöd för solceller

Stödet kan inte längre sökas. Från och med årsskiftet 2020/2021 ersätts stödet av skattereduktion för grön teknik som beskrivs ovan. 

Har du ansökt om stödet innan 8 juli 2020 och väntar på svar om din ansökan finns mer information på sidan vanliga frågor och svar om investeringsstödet.

Privatpersoner

Rotavdrag

Skattereduktion om cirka 9 % av investeringskostnaden.

Engångsbelopp vid investering.

Kan ej kombineras med investeringsstöd.

Företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring

Stöd till företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring

Just nu kan du inte söka det här stödet, läs mer om stoppet här.

Bidrag om 40 % av stödberättigade utgifter.

Går ej att kombinera med investeringsstödet.

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Företag som sökt investeringsstöd för solceller innan projektet påbörjats

Läs mer på sidan vanliga frågor och svar om investeringsstödet om du skickat in en ansökan om stöd innan ansökningsstoppet men inte fått ett beslut ännu. 

Investeringsstöd för företag inom jordbruk, trädgård, eller rennäring

Just nu kan du inte söka stödet, läs mer om stoppet här.

Stödet riktar sig till dig som har ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring. Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet utifrån Landsbygdsprogrammet. Hur pengarna fördelas och förutsättningar för att få stöd samt när du kan ansöka hittar du information om på Jordbruksverkets webb.

De högst prioriterade ansökningarna inom landsbygdsprogrammet får stöd. Vilka prioriteringar som gäller i ditt län kan du läsa om på din länsstyrelses webbplats och på Sametingets webbplats.

Frågor och svar:

Investeringsstöd

Vem kan få investeringsstöd?

Från den 8 juli 2020 infördes ansökningsstopp för solcellsstödet.

För privatpersoner ersätts investeringsstödet från och med årsskiftet 2020/2021 av en skattereduktion för grön teknik.

För företag har regeringen föreslagit att skjuta till ytterligare 260 miljoner kronor under 2021. Det ansökningsstopp som regeringen beslutade om 2020 tidigare i år ligger fast. Pengarna kommer gå till de kommuner och företag som redan har ansökt och står i kö för att få stöd. Ansökningar kan från 15 januari beslutas med en stödnivå på 10 procent. Det datum då installationerna senast ska vara slutförda ändras till den 30 september 2021 och tiden för begäran om utbetalning ändras till senast två månader från det slutförandedatum som anges i beslutet om stöd.

Rotavdrag

Vem kan få rotavdrag?

Endast privatpersoner kan ansöka om ROT vid installation av solceller. Observera att ditt hus behöver vara äldre än fem år för att du ska kunna få ROT-avdrag. Du kan inte få ROT-avdrag för solceller på taket om du bor i lägenhet. 

Hur mycket rotavdrag kan jag få?

ROT-reduktionen är 30 % av arbetskostnaden. Arbetskostnaden vid installation av en solcellsanläggning varierar mellan olika installationer, men får schablonberäknas som 30 % av den totala investeringskostnaden. Arbetet kan dock utgöra större eller mindre andel av kostnaden än så. Totalt kan du räkna med att ROT-avdraget för din solcellsanläggning blir cirka 9 % av den totala investeringskostnaden, inklusive arbete, material och moms. ROT och RUT räknas ihop och får sammanlagt vara maximalt 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av reduktionen eller inte beror därför på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.

Läs mer om villkoren och arbeten som berättigar för ROT på Skatteverkets webbplats.

Hur får jag rotavdrag?

Du som köper ROT-tjänster ansöker inte själv om avdraget. Det gör den som utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig.

Investeringsstöd för lagring av egenproducerad el

Privatpersoner som investerar i system för lagring av egenproducerad el har möjlighet att ansöka om en skattereduktion på 50% av kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr. Skattereduktion är tillgänglig för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021. Se information på Skatteverkets webbplats.

Skattereduktionen har ersatt det statliga investeringsstödet under förordning 2016:899 för lagring av egenproducerad el (”energilagerstödet”). Sökande som sedan tidigare har fått sin ansökan inom energilagerstödet beviljad ska skicka in en begäran om utbetalning inom sex månader från det att projektet senast ska vara slutfört enligt länsstyrelsens beslut. Om ansökan skickades in i pappersformat ska blanketten som bifogades med länsstyrelsens beslut användas för att begära utbetalning. Om ansökan skickades in via Boverkets e-tjänst är det i e-tjänsten utbetalningen ska begäras.

Läs mer om energilagring på sidan Koppla batterier till solcellerna.

Läs mer:

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera