Från forskning till marknad

Olika scenarier pekar ut solkraft som en viktig byggsten i ett framtida hållbart energisystem. Tyskland är hittills den största marknaden men de senaste åren växer marknaden ytterligare, till exempel i Asien. Energimyndigheten stöttar både forskning och marknad för att vi ska få mer solenergi i Svergie.

Det finns alltså en stor potential för näringsliv inom området och möjligheter att bygga upp en framgångsrik exportindustri i Sverige. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland och med fortsatta kostnadssänkningar finns en god potential för solceller i Sverige, inte minst på befintliga takytor.

Forskning som ger resultat

Energimyndigheten stöder olika projekt för utveckling av solkraft, bland annat forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt som resulterar i nya innovationer med bättre systemprestanda och projekt för att visa potentialen för storskalig tillverkning till konkurrenskraftiga priser.

Energimyndigheten är en av Sveriges myndigheter som ska verka för ett starkare innovationsklimat. För att nå uppsatta mål inom EU såväl som nationellt behövs teknologier som stöder utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Sveriges innovationsklimat ska lägga grunden för fler jobb, ett mer hållbart samhälle med bättre livskvalitet för alla invånare och tillväxt i alla delar av landet.

Läs mer om forskning kring solenergi som Energimyndigheten stöttar och även företag som vi hjälper att utveckla nya innovationer.