Investeringsstöd

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.

Investeringsstödets syfte och ramar

Investeringsstödet infördes för att främja omställningen till förnybar energi och bidra till näringslivsutveckling inom energiteknik. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Det kan sökas av såväl privatpersoner som företag och offentliga organisationer och utgör maximalt 20 procent av de stödberättigade installationskostnaderna.

Stödet är rambegränsat vilket betyder att det bara kan ges så länge de avsatta medlen räcker. Sedan 2017 har sökta medel överstigit den summa regeringen avsatt till stödet och till följd av detta har det bildats en kö för att få investeringsstöd. Alla inkomna ansökningar om stöd behandlas i turordning av Länsstyrelserna.

Från den 30 juni 2020 förändras stödet som gör att det finns en möjlighet att slutföra sin installation fram till och med den 30 juni 2021. Samtidigt har det införts ett ansökningsstopp för solcellsstödet som innebär att det bara går att söka stödet fram till och med 7 juli

Statistik

Energimyndigheten redovisar statistik över investeringsstödet i månadsrapporter. I månadsrapporterna finns följande information:

  • Trendrapport från bidragets start.
  • Beviljade bidrag, länsvis på karta.
  • Detaljrapport från bidragets start.
  • Trendrapport för det senaste året.
  • Beviljat stöd uppdelat på stort företag, övriga företag samt privatpersoner.

Du kan prenumerera på månadsrapporterna och få information direkt till din mail. Registrera din prenumeration här.

Fördelning av investeringsstöd per län

De medel som avsätts till investeringsstöd fördelas mellan Sveriges län enligt en fördelningsmodell. Energimyndigheten för statistik över fördelningen per län och år och du finner statistiken i excel-filen till höger. Här nedan beskrivs kortfattat hur fördelningsmodellen ser ut.

  • Från och med 2013 baseras fördelningsmodellen på hur mycket investeringsstöd som tidigare sökts i respektive län. Inför en ny fördelningsomgång av medel till investeringsstöd beräknas varje läns tilldelning utifrån det totalt sökta beloppet och hur mycket pengar som redan finns tillgängligt på rambudgeten för respektive länsstyrelse.
  • Fördelningsmodellen som användes innan 2013 såg annorlunda ut. I den modellen fördelades pengarna till investeringsstöd utifrån tidigare sökta medel och invånarantal. Dock vägde tidigare sökta medel tyngre och styrde 75 procent av fördelningen medan invånarantal styrde 25 procent av medlen.

Vill du lära dig mer om investeringsstöd eller göra en ansökan? Då finns den information du behöver på Solelportalen.