Investeringsstöd

Det statliga stödet för installation av solceller som funnits sedan 2009 är nu på väg att avslutas under 2021. 

Sedan 7 juli 2020 råder ansökningsstopp för solcellsstödet. För privatpersoner ges det sedan 1 januari 2021 fortsatt möjlighet för stöd genom det avdrag för grön teknik som införts, se information på Skatteverkets webbsida.

Företag och kommuner är fortsatt berättigade till investeringsstöd, motsvarande 10 procent av stödberättigade kostnader, enligt en ny förordning som trädde i kraft 15 januari 2021. Nya medel för 2021 har avsatts för detta och kommer att gå till att hantera ansökningar som har kommit in innan ansökningsstoppet. Det kommer alltså inte öppnas upp för att ta emot nya ansökningar. Det går idag inte svara på om medlen för solcellsstödet kommer att räcka för att hantera alla ansökningar från kommuner och företag till och med ansökningsstoppet.

I samband med den nya förordningen förlängs också sista slutförandedatum till den 30 september 2021. Samtidigt förkortas även tiden för att inkomma med begäran om utbetalning från sex till två månader från färdigställande.

Statistik

Energimyndigheten redovisar statistik över investeringsstödet i månadsrapporter. I månadsrapporterna finns följande information:

  • Trendrapport från bidragets start.
  • Beviljade bidrag, länsvis på karta.
  • Detaljrapport från bidragets start.
  • Trendrapport för det senaste året.
  • Beviljat stöd uppdelat på stort företag, övriga företag samt privatpersoner.

Du kan läsa mer om investeringsstöd  på Solelportalen.