Solvärme och solkyla

Solens energi kan användas till att skapa el, men också till att skapa värme och kyla. Solvärme kan användas för att värma upp hus och få varmvatten och solkyla för att sänka inomhustemperaturen och få kallvatten.

Solens energi kan användas för att producera el via solceller men den kan också användas till att skapa värme. För att göra det använder man sig av solfångare istället för solceller. Solfångare placeras på hustak och är liksom solceller beroende av väderstreck och lutning för att få så mycket solinstrålning som möjligt, och därigenom få så bra effekt som möjligt. Eftersom solinstrålningen är starkare under sommaren och svagare under vintern används solvärme alltid som ett komplement till en annan värmekälla.

En solvärmeanläggning fungerar som så att solen värmer upp en vätska i solfångarna som pumpas vidare i ett rörsystem för att samlas i en behållare som kallas för en ackumulatortank. I tanken är det möjligt att lagra värmen i upp till några dagar, beroende på hur tanken är utformad. Den vätskeburna värmen kan sedan användas till att värma upp en byggnad, en pool eller kranvattnet i ett hus. För att värma upp ett hus med solvärme krävs det att man har ett vattenburet värmesystem.

Solvärme i större anläggningar och industri

Solvärme är särskilt gynnsamt för anläggningar som har ett stort behov av värme och varmvatten under sommaren. Det kan till exempel gälla utomhusbad, idrottsanläggningar, simhallar och campingplatser. I dessa fall kan man ofta använda mindre komplexa system och få stora energibesparingar.

Solvärme kan också användas inom industri. De solvärmeanläggningar som används där är oftast av en annan typ än de som används av hushåll och anläggningar. Främst används koncentrerande solfångare som består av en reflekterande yta som riktar solstrålarna, ofta mot ett absorbatorrör som alstrar värmen och kan komma upp i de temperaturer som är lämpade för industriellt bruk. Denna teknik kan även användas för att mata in solvärme i fjärrvärmeanläggningar.

Rapport: Solvärme i Sverige - En studie med fokus på potential, ekonomi och bidrag till energi- och klimatmål 

Solvärme i hushåll

För hushåll beror lönsamheten av solvärme på hur stor värmeanvändning hushållet har och hur solvärmeanläggningen är utformad och kan därför variera stort.

Driftskostnaderna är generellt sätt små och en anläggning har en generellt beräknad livstid på 30 till 50 år. Ett sätt att försäkra sig om att solvärmeanläggningen har bra kvalitet är att köpa en kvalitetscertifierad anläggning och låta en certifierad installatör installera den.

Solfångare certifieras på olika sätt beroende på var de kommer ifrån. I Sverige används P-märkning och den europeiska standarden Solar Keymark. Importerade solfångare kan ha den amerikanska standarden ICC-SRCC eller någon av de kinesiska standarderna CABR och CGC (Golden Sun).

Certifierade installatörer kan man hitta via certifieringsföretaget Incert.

För att hitta ett företag med rätt certifikat anger du "företag med certifierade personer" i rullmenyn vid "Sök" och "Certifierad installatör-Solvärmesystem" i rullmenyn "Certifikatstyp" på Incerts hemsida.

Solkyla

Solenergi kan också användas för att sänka inomhustemperaturen eller skapa kallvatten. Det kallas för solkyla och kan åstadkommas genom att solceller kopplas till ett eldrivet kylsystem eller genom en värmedriven kylprocess där solfångare används. Den värmedrivna kylprocessen kallas för termisk solkyla. Tekniken för solkyla finns och är tillgänglig men har inte fått samma spridning på marknaden som solel och solvärme.

Om solkyla på International Energy Agencys webbplats.