Stöd och bidrag

För förnybar energi finns det olika stöd och bidrag att söka.

Stöd till energilagring

Privatpersoner som investerar i system för lagring av egenproducerad el har möjlighet att ansöka om en skattereduktion på 50% av kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr. Skattereduktion är tillgänglig för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021.  

Skatteverkets webbplats

Skattereduktionen har ersatt det statliga investeringsstödet under förordning (2016:899) för lagring av egenproducerad el (”energilagerstödet”). Sökande som sedan tidigare har fått sin ansökan inom energilagerstödet beviljad ska skicka in en begäran om utbetalning inom sex månader från det att projektet senast ska vara slutfört enligt länsstyrelsens beslut. Om ansökan skickades in i pappersformat ska blanketten som bifogades med länsstyrelsens beslut användas för att begära utbetalning. Om ansökan skickades in via Boverkets e-tjänst är det i e-tjänsten utbetalningen ska begäras.

Stöd till solceller

För information om stöd till solceller:

Stöd som du kan få vid investering 

Solelportalen

Elcertifikat

För att ställa om till mer förnybart i Sverige på ett kostnadseffektivt sätt, finns elcertifikat som gör det mer lönsamt att producera förnybar el.

Som producent av egen el från solceller kan du ansöka om elcertifikat, ett stöd för att främja förnybar elproduktion. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan du som producerar el få ett elcertifikat av staten, som du sedan säljer på den öppna marknaden.

Så ansöker du om elcertifikat

Produktionsstöd för biogas

Energimyndigheten ansvarar för stöd som ges ut enligt Förordning (2022:225) om statligt stöd till produktion av biogas som uppgraderas till biometan.

Produktionsstöd för biogas