Stöd för er som producerar biogas som uppgraderas till biometan

Under sommaren 2022 har du som producerar biogas kunnat söka produktionsstöd för biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform. Stödet ska bidra till att skynda på energiomställningen och fasa ut fossila bränslen. Inget stöd finns att söka just nu.

Energimyndigheten har tagit över ansvaret för att dela ut stöd till producenter av biogas som vill uppgradera den till biometan. Det innebär att ni som producerar biogas söker stöd från oss i stället för hos Jordbruksverket, som tidigare delat ut stöd för detta.  

Produktionsstödet kommer att vara en ersättning per producerad kilowattimme (kWh) biogas, max 30 öre per kWh för biogas som uppgraderas till biometan och max 45 öre per kWh för biogas som uppgraderas till biometan och sedan förvätskas till vätskeform. Stödet gäller för produktion som sker från och med den 1 juli och till och med den 31 december 2022.   

Vilka kan få stöd?

Ert företag kan få stöd för biogas som produceras av företaget och som sedan uppgraderas till den kvalitet som krävs för inmatning till ett distributionsnät för metan. Biogasen kan uppgraderas av ert företag eller av ett annat företag. Ni kan inte få stöd för biogas som inte uppgraderas till biometan.

Andra villkor är:

  • Biogasen ska produceras i en anläggning som producerar hållbara biobränslen. Ni kan få stöd för biogas som är producerad från hållbara substrat.
  • Ni kan inte få stöd för livsmedelsbaserad produktion och inte heller för gas som utvinns från deponier.
  • Det biobränsle som biogasen uppgraderas till får inte vara föremål för en leverans- eller inblandningsskyldighet. 
  • Er anläggning får inte vara helt avskriven.
  • Eventuellt investeringsstöd som beviljats produktionsanläggningen ska dras av från stödet.
  • Den installerade produktionskapaciteten får inte överstiga 50 000 ton biodrivmedel per år.

Stödet lämnas enligt förordningen (2022:225) om statligt stöd till produktion av biogas som uppgraderas till biometan. Ytterligare information om de villkor som gäller för att kunna få stöd kommer publiceras i samband med att ansökan öppnar. 

Bakgrund

För att skynda på energiomställningen och utfasningen av fossila bränslen föreslog regeringen 450 miljoner kronor i årets budgetproposition i syfte att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft. Ytterligare medel för stöd till biogas föreslås för 2023 och 2024.

Beslutet innebär att den som producerar biogas kan få stöd, om biogasen uppgraderas till en sådan kvalitet som tillåter inmatning på distributionsnätet för naturgas. Avsikten med stödet är att öka produktionen av biometan som kan ersätta importerad fossil naturgas som idag används som råvara i industrin och som drivmedel, framför allt för tunga lastbilar och sjötransporter.

Energimyndigheten kommer att ansvara för stödet som har kunnat sökas mellan 1 juni och 1 juli 2022.