Frågor och svar om biogasstödet

Nedan har vi sammanställt frågor och svar om produktionsstödet för biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform.

Hur stort stöd kan man få?

Stöd får lämnas för produktion av biogas som

  1. uppgraderas till biometan med högst 30 öre per kilowattimme producerad biogas, eller
  2. uppgraderas till biometan och sedan förvätskas till vätskeform med högst 45 öre per kilowattimme producerad biogas.

Stödet per kilowattimme biogas kommer att sänkas lika mycket för alla om avsatta medel inte räcker till för att ge det högsta möjliga beloppet enligt ovan. 

När betalas stödet ut?

För utlysningen som är öppen 1 juni-1 juli kommer stödet att betalas ut under hösten 2022.

Behöver man en fullmakt för att kunna söka stödet?

Ja, du måste ha en fullmakt om du företräder annan organisation. Du kan använda en egen fullmakt som bifogas i ansökan via e-tjänsten Mina sidor. 

Hur får jag tag i en mall för fullmakt?

Du kan använda en egen mall eller så kan du använda en som du hittar på vår webbplats.

Fullmakt produktionsstöd

Hur ser reglerna för avskrivning ut?

Avskrivningsreglerna följer god redovisningssed.

När ska man eventuellt betala tillbaka stödet och kan man då bli återbetalningsskyldig över årsskiftet?

Energimyndigheten fattar beslut om återbetalning efter återrapportering. Den planeras till 2023. 

Får man blanda in deponigas i samma uppgraderingsanläggning?

I den anläggning som gasen produceras i får man inte blanda in deponigas.

Kan man få stöd för biogas från avloppsslam?

Ja.

Ska man mäta hur mycket man producerar eller det man sålt?

Du ska mäta den mängd biogas du producerar och den mängd som har uppgraderats.

Vilka produktionskostnader är det som avses att redovisas i ansökan?

Produktionskostnader kan omfatta exempelvis råvaror och förnödenheter såsom substratkostnader, inköp, transport, förbehandling samt provtagning och analyser. Även andra kostnader som är nödvändiga för produktionen kan omfattas. Däremot omfattas inte OH-kostnader som är allmänna för ett företag. 

Kan man få produktionsstöd om man redan fått tex investeringsstöd från någon annan offentlig aktör?

Ditt företag kan inte få stöd om det redan fått annat stöd för samma produktionskostnad.