Frågor och svar om biogasstödet

Här hittar du vanliga frågor och svar om produktionsstödet för biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss!

Hur stort stöd kan man få?

Stöd får lämnas för produktion av biogas som

  1. uppgraderas till biometan med högst 30 öre per kilowattimme producerad biogas, eller
  2. uppgraderas till biometan och sedan förvätskas till vätskeform med högst 45 öre per kilowattimme producerad biogas.

När betalas stödet ut?

Den årliga utlysningen är öppen 1 november till 1 december. Utbetalning av stödet kommer att ske under våren kommande år. Stödet betalas ut under förutsättning att Energimyndigheten tilldelas medel för perioden.

Behöver man en fullmakt för att kunna söka stödet?

Ja, du måste ha en fullmakt om du företräder annan organisation. Fullmakten ska bifogas i ansökan via e-tjänsten Mina sidor.

Mall för fullmakt

Hur ser reglerna för avskrivning ut?

Avskrivningsreglerna följer god redovisningssed.

När ska man eventuellt betala tillbaka stödet?

Energimyndigheten fattar beslut om återbetalning efter återrapportering. För stöd som avser 2022 kommer återrapporteringen att ske under våren 2023. För stöd som avser 2023 kommer återrapportering ske 2024.

Kan man få stöd för produktion av biogas från avloppsslam?

Ja, man kan få stöd för biogas som produceras från avloppsslam och uppgraderas.

Kan man få stöd för biogas som produceras från livsmedelsbaserade råvaror?

Nej, du kan inte få stöd för biogas som produceras från livsmedelsbaserade råvaror. Med livsmedelsbaserade råvaror menas stärkelserika grödor, sockergrödor eller oljegrödor som produceras på jordbruksmark som huvudgröda. Det kan till exempel vara majs eller raps. Restprodukter och avfall, som till exempel matavfall och restprodukter från livsmedelsindustrin, räknas inte som livsmedelsmaserade råvaror.

 

Vilka kostnader ska man räkna med?

Produktionskostnaderna som ska redovisas avser de kostnader som berör produktionen av biogas. Det kan till exempel vara kostnader för råvaror, transporter, personalkostnader, kapitalkostnader för anläggningen, drift och underhåll och uppgraderingskostnader. Även andra kostnader som är nödvändiga för produktionen kan omfattas. Däremot omfattas inte OH-kostnader som är allmänna för ett företag.

Vad kommer kontrolleras vid återrapporteringen?

Vid återrapportering ska utfallet av den faktiska mängden producerad biogas under stödperioden redovisas. Utfallet av kostnader för den producerade mängden biogas för perioden ska också redovisas. Eventuella statligt finansiella investeringsstöd som anläggningen har fått ska dras av från kapitalkostnaden för den period som stödet avser. Beviljat gödselgasstöd för perioden, enligt förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas ska också anges.

Kontrollen av överkompensation baseras på marknadspriset för naturgas och kostnaderna för biogasproduktionen.

Det är Energimyndigheten som fattar beslut om återbetalning efter återrapportering. Vid återbetalningskrav ska ränta betalas på det belopp som begärs tillbaka.

Kan man få stöd när marknadspriset är högt?

Stödet får endast ges för skillnaden mellan kostnader för att producera biogasen och marknadspriset på berörd energiform enligt EU:s statsstödsregler. Kontroll om överkompensation har skett görs vid återrapporteringen. Vid ett högt marknadspris minskar det tillgängliga stödutrymmet.

Måste man betala ränta vid krav på återbetalning?

Skulle det vid återrapporteringen konstateras att överkompensation har skett utgör det olagligt statsstöd och ska återbetalas med ränta från utbetalningsdagen i enlighet med lagen (2013:388) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler.

När ska man återrapportera för perioden 2022?

Återrapporteringen öppnar den 27 mars och är öppen till 27 april.