Riksintressen för energiproduktion

Vi är en av tolv myndigheter som ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för energidistribution och energiproduktion. Dessa områden ska vara särskilt lämpliga för energidistribution och energiproduktion sett ur ett nationellt perspektiv.

Områden som är riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken är anspråk på mark- och vattenområden som sedan ska tillgodoses och beaktas i den kommunala översiktsplaneringen som är vägledande vid tillståndsprövning. Det är alltså först i samband med att ett beslut fattas (enligt PBL, miljöbalken eller andra lagar) som det slutligt avgörs om det är ett riksintresse eller inte, innan dess handlar det om ett statligt anspråk på mark- och vattenresursen. Riksintresseanspråk är nationellt betydelsefulla och har hög status vid beslut om ändrad mark- och vattenanvändning.

Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Områden som är av riksintresse för anläggningar ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Riksintresseanspråken bevakas på flera olika sätt, dels i samband med länsstyrelsens remisser av olika kommunala planer och tematiska tillägg gällande vindkraft, dels vid tillståndsprocessens olika steg i samband med tidiga samråd och vid samråd knutna till ansökan om tillstånd.

Kartskikt över riksintresseområden på Vindbrukskollen

På Boverkets webbplats finns mer information om riksintressen