Elnät

Ett elnät är en förutsättning för att energi som produceras ska kunna transporteras till slutanvändaren och användas i till exempel hemmet eller industrin.

Det svenska elnätet består av transmissionsnätet, ett antal regionnät och ännu fler lokalnät. Det finns även utlandsförbindelser till våra grannländer som gör att elöverföring kan ske mellan länderna på marknadsmässiga villkor. Det svenska elnätet består av ungefär 58 400 mil ledning, varav 70 procent är jordkabel och 30 procent är luftledning. Sverige är uppdelat i fyra elområden som visar på var det finns överföringsbegränsningar i elnätet.

Hur fungerar elnätet? 

Det är genom transmissionsnätet, som ägs och förvaltas av Svenska Kraftnät, som elen flyttas från stora producenter och mellan elområden i Sverige. I transmissionsnätet går det en mycket hög spänning och därifrån omvandlas elen till en lägre spänning så att den kan gå över i regionnätet. Från regionnätet omvandlas sedan elen till en ännu lägre spänning så att den kan gå över i lokalnätet och användas i hemmet eller i industrin. Vissa större elanvändare kan också vara direkt anslutna till regionnätet. Region- och lokalnäten ägs och förvaltas av nätbolagen.

Kontaktpunkt för tillstånd

För att bygga ut elnät behövs ett antal tillstånd. Dels behövs tillstånd enligt miljöbalken, men även kulturmiljölagen behöver beaktas, tillsammans med plan- och bygglagen och nätkoncession, eller tillstånd, genom ellagen. Enligt ellagen måste den som har en nätkoncession ansluta en elektrisk anläggning till ledningen eller ledningsnätet om det begärs. I kontaktpunkten har vi samlat information om vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.