Ansökan och utfärdande av ursprungsgarantier

Elproducenter kan ansöka om att få ursprungsgarantier för alla typer av elproduktion. Ansökan görs till Energimyndigheten.

En ursprungsgaranti utfärdas för varje MWh producerad el. Ursprungsgarantier kan inte utfärdas retroaktivt utan ges från den dag som Energimyndigheten beslutar om rätt till tilldelning. Att ansöka om ursprungsgarantier är frivilligt.

Du kan välja att endast sälja din överskottsel, då behöver du inte ansöka om ursprungsgarantier. Du behöver dock avtala med en motpart om din elförsäljning, vilket Energimyndigheten inte är involverad i.

Klicka på respektive steg för att få mer information om processen från ansökan till utfärdande av ursprungsgarantier.

 1. Ansökan till Energimyndigheten
 2. Energimyndigheten prövar ansökan
 3. Utfärdande av ursprungsgarantier
 4. Uppdatera dina uppgifter

1. Ansökan till Energimyndigheten

För att få ursprungsgarantier krävs att innehavaren till anläggningen ansöker om rätt till tilldelning hos Energimyndigheten. Ansökan sker i två steg. Först ansöker du om behörighet för att komma in i e-tjänsten och därefter ansöker du om ursprungsgarantier och/eller elcertifikat.

Ansökan om behörighet till e-tjänsten 

 • Logga in på Mina sidor med BankID
 • Ansök om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier
 • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten, läs mer nedan.
 • Fyll i dina uppgifter och skicka in.
 • Du får besked via e-post om att du har behörighet.
 • Logga in igen på Mina sidor för att ansöka om ursprungsgarantier och/eller elcertifikat.

Samtliga ansökningshandlingar ska undertecknas av behörig företrädare för innehavaren. Finns det fler innehavare ska samtliga underteckna ansökningshandlingarna. 

Ansökan om ursprungsgarantier (och/eller elcertifikat)

När du har ansökt om behörighet och fått bekräftelse att du har behörighet för e-tjänsten ”elcertifikat och ursprungsgarantier” kan du ansöka.  

 • Logga in på Mina sidor.
 • Klicka på ”Elcertifikat och Ursprungsgarantier” under Mina övriga E-tjänster. Som indirekt ombud behöver du först välja företag/person som ansökan gäller för.
 • Klicka på ”Ansökningsformulär”.
 • Välj ”Ny anläggning” om ansökan gäller för en anläggning som inte är godkänd för elcertifikat och ursprungsgarantier.
 • Välj NEJ på frågan om förhandsbesked.
 • Välj ansökan om ursprungsgarantier och/eller elcertifikat. Fyll i ansökan, signera med bank-ID och skicka in.

Notera att ni väljer själva hur ni anger innehav i ansökan. Det räcker att en person i hushållet anges som innehavare av anläggningen. Om ni exempelvis är två innehavare av anläggningen får ni två konton i Cesar att administrera, och ni tilldelas certifikat först när det finns minst två certifikat så att varje innehavare kan få varsitt.

Fyra alternativ för att ansluta sig

Välj mellan följande alternativ för att ansluta dig till e-tjänsten:

 • Anslut dig som privatperson till e-tjänsten – om du vill ansöka om behörighet för dig själv, för att sedan kunna ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier.
 • Ansök om behörighet för att företräda en organisation – för att ansöka om behörighet för sitt företag som firmatecknare, eller som ombud eller indirekt ombud för ett företag.
 • Anslut privatperson till ombud – du är indirekt ombud och vill lägga till privatpersoner som du ska företräda.
 • Anslut organisation till ombud – du är indirekt ombud och vill lägga till organisationer som du ska företräda.

Med indirekt ombud menas att du får behörighet från ett företag att företräda dess kunder (privatpersoner och/eller företag). Exempel: om du är indirekt ombud för ett företag X, så kan du lägga till privatpersoner/företag som har gett företag X fullmakt att företräda dem.

Ansökan via ombud

Som innehavare av en produktionsanläggning kan du välja att låta någon annan sköta din ansökan om godkännande och övriga åtaganden i systemet för ursprungsgarantier gentemot Energimyndigheten. För att använda ett ombud krävs att du skickar in en fullmakt till Energimyndigheten. Använd vår mall för fullmakt.

Anmälan om certifikatkonto

Alla innehavare av produktionsanläggningar i systemet för ursprungsgarantier får ett certifikatkonto i Cesar. Organisationer måste alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på certifikatkontot. Använd E-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar” som du finner genom att logga in via Mina sidor. Om du inte har behörighet i E-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier sedan tidigare så kan du enkelt ansöka om behörighet. Du kan också anmäla byte av kontoansvarig via E-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar”.

Som privatperson behöver du inte skicka in kontoanmälan, kontot öppnas i anslutning till att din anläggning har beslutats för tilldelning. Som kontoansvarig kan du själv lägga till hur många/vilka användare du önskar i Cesar. Elcertifikaten utfärdas till certifikatkontot och transaktioner av elcertifikat vid försäljning sker också där. 

Mer information om kontoanmälan och Cesar.

2. Energimyndigheten prövar ansökan

När du har skickat in din ansökan om tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier handlägger vi din ansökan. Ansökningar handläggs i turordning och beroende på hur mycket ansökningar vi har just nu dröjer det innan du hör något från oss om din ansökan.

Om ansökan inte är komplett efterfrågar vi ytterligare uppgifter, annars återkommer vi med ett beslut när ärendet är handlagt. När ett beslut är fattat skickar vi beslutet till dig, antingen via e-post eller via din myndighetsbrevlåda.

Hur lång tid tar det innan jag får besked om ansökan?  

Vi tar hand om ansökningar i den ordning de kommer in. Normalt tar det tre-fyra veckor innan den handläggare som ska ta hand om din ansökan hör av sig. Om det kommer in väldigt många ansökningar till Energimyndigheten kan det ta längre tid innan du får besked.  

3. Utfärdande av ursprungsgarantier

Ursprungsgarantierna utfärdas den 15:e varje månad eller nästkommande helgfria dag.

Utfärdandet av ursprungsgarantier sker till ditt konto i kontoföringssystemet Cesar och baseras på föregående månads inrapporterade mätvärden. Rapporteringen av mätvärdena från din anläggning sköts av din nätägare eller av det företag som du har anlitat för att sköta mätningen av elproduktionen i anläggningen. Det är dock du som innehavare som är ansvarig för mätvärdena överensstämmer med verklig elproduktion i anläggningen.

Om du tilldelas elcertifikat har du redan ett konto i Cesar och får ursprungsgarantierna på detta konto.

Mer information om Cesar och utfärdande av ursprungsgarantier hittar du här.

4. Uppdatera dina uppgifter

Du som har en anläggning som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier är skyldig att hålla de inrapporterande uppgifterna om din anläggning samt uppgifterna gällande ditt företag eller person uppdaterade.

Du rapporterar in de förändrade uppgifterna till Energimyndigheten via IT-stödet Eugen. Inrapporteringen ska ske senast 14 dagar efter det att beslut om förändring fattats. Exempel på förändringar som ska rapporteras in är följande:

 • Byte av anläggnings-ID och nätområde
 • Byte av ägare till en anläggning
 • Byte av rapportör
 • Byte av mätare
 • Ombyggnation av anläggning
 • Återkallelse av fullmakt
 • Byte av kontaktperson
 • Ändrade adressuppgifter. Obs! Eventuella ändringar av fakturaadressuppgifter rapporterar du in elektroniskt direkt i kontoföringssystemet Cesar.

Om förändringarna inte rapporteras in till Energimyndigheten kan det leda till att din anläggning inte kan tilldelas ursprungsgarantier eller att ursprungsgarantier tilldelas felaktigt.

Byte av kontoansvarig i Cesar

Anmälan görs via E-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar” som du finner genom att logga in via Mina sidor