Annullering av ursprungsgarantier

En ursprungsgaranti ska annulleras när den har använts. Annulleringen är en garanti för att det inte säljs mer el av ett visst ursprung än vad det produceras.

En ursprungsgaranti ska även annulleras om den inte har använts inom tolv månader från den tidpunkt då energienheten som ursprungsgarantin avser producerades. Annulleringen sker i kontoföringssystemet Cesar.

Vem ansvarar för annulleringen?

I de fall då ursprungsgarantin har använts för ursprungsmärkning (för att garantera ursprunget på såld el till slutkund) är det elleverantören som är ansvarig för att rätt antal och rätt sorts ursprungsgarantier annulleras.

I de fall ursprungsgarantierna inte har använts för att motsvara en viss mängd såld el förfaller ursprungsgarantierna automatiskt på kontot i Cesar.

Mer information om annullering av ursprungsgarantier för ursprungsmärkning av el finner du hos Energimarknadsinspektionen.

När ska jag annullera?

 

 

  

  • Ursprungsgarantier avseende produktion år X som annulleras innan den 31 mars X+1 ingår normalt i märkningen för år X. Dock finns det en möjlighet även att annullera för år X+1 mellan jan och mars X+1. Detta väljs i Cesar vid annulleringstillfället.
  • Ursprungsgarantier avseende produktionsår X som inte annullerats den 31 mars år X+1 men som annulleras inom 12 månader från produktionsstart ingår i märkningen för år X+1
  • Ursprungsgarantier avseende produktionsår X som inte annullerats den 31 mars år X+1 och som förfaller och självannulleras inom ramen för år X+1 räknas in i residualmixen som produktionsstatistik avseende år X+1

Annullering av ursprungsgarantier i register utanför Sverige

Annullering av ursprungsgarantier i register hos andra medlemsstater inom EU till förmån för aktör i Sverige kallas ex-domän annullering och innebär ingen import av ursprungsgarantin.

En överföring mellan register kan bara ske mellan organisationer som båda är medlemmar i Assocation of Issuing Bodies (AIB) och anslutna till den gemensamma datorhubben. AIB har också utvecklat en standard för europeiska överförbara ursprungsgarantier (EECS). Medlemskapet i AIB är frivilligt och alla medlemsstater inom EU är inte medlemmar.  

Mer om EECS ursprungsgarantier

Vad krävs för att en ursprungsgaranti ska kunna annulleras i Sverige?

För att kunna verifiera en ursprungsgarantins äkthet och riktighet behöver den vara utfärdad elektroniskt. I det fall ett företag köper ursprungsgarantier från annat land än Sverige kan den endast överföras till det svenska registret CESAR om utfärdarlandet är medlem i AIB och ansluten till AIB:s datorhubb. Energimyndigheten ansvarar för registret CESAR och är medlem i AIB för Sveriges räkning.

De regler som styr detta återfinns i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier över vilken Energimyndigheten är tillsynsmyndighet. Enlig regelverkets 8 § ska ursprungsgarantier utfärdas, överföras och annulleras elektroniskt. Enligt 14 § ska en ursprungsgaranti från en annan medlemsstat i Europeiska unionen erkännas, om det inte finns skäl att tvivla på dess riktighet.

Energimarknadsinspektionen är ansvarig för tillsyn av lagstiftningen om ursprungsmärkning. Verifiering görs genom att kontrollera att elhandlare innehar så många ursprungsgarantier som behövs för den mängd el som sålts med garanterat ursprung. Regler som styr detta finns i 8 kap 12§ ellagen (1997:857), 25 § elförordningen (2013:208) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el (EIFS 2013:6).