Ansökan och utfärdande

Elproducenter kan ansöka om att få ursprungsgarantier för alla typer av elproduktion. Ansökan görs till Energimyndigheten.

En ursprungsgaranti utfärdas för varje MWh producerad el. Ursprungsgarantier kan inte utfärdas retroaktivt utan ges från den dag som Energimyndigheten beslutar om rätt till tilldelning. Att ansöka om ursprungsgarantier är frivilligt.

Klicka på respektive steg för att få mer information om processen från ansökan till utfärdande av ursprungsgarantier.

  1. Ansökan till Energimyndigheten
  2. Energimyndigheten prövar ansökan
  3. Utfärdande av ursprungsgarantier
  4. Uppdatera dina uppgifter

1. Ansökan till Energimyndigheten

För att få ursprungsgarantier krävs att innehavaren till anläggningen ansöker om rätt till tilldelning hos Energimyndigheten.

Ansökan om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier görs via myndighetens IT-stöd. För att använda IT-stödet måste du:

  • ansöka om behörighet till Energimyndighetens IT-stöd (om du inte redan har behörighet)
  • ha e-legimitation

Samtliga ansökningshandlingar ska undertecknas av behörig företrädare för innehavaren. I fall av fler innehavare ska samtliga underteckna ansökningshandlingarna för det fall ombud inte används.

Ansökan via ombud

Som innehavare av en produktionsanläggning kan du välja att låta någon annan sköta din ansökan om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier. För att använda ett ombud krävs att du skickar in en fullmakt till Energimyndigheten.

Anmälan om certifikatkonto

Alla innehavare av produktionsanläggningar som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier måste ha ett certifikatkonto i Cesar.

Ursprungsgarantierna utfärdas till certifikatkontot och transaktionen av ursprungsgarantierna vid försäljning sker också här. Mer information om kontoanmälan och Cesar finner du här.

Ladda ner:

Ansökan

Förenklad ansökan

Bilaga till ansökan

Fullmakt

2. Energimyndigheten prövar ansökan

Din anläggning godkänns för rätt till tilldelning av ursprungsgarantier när Energimyndigheten har fått in en komplett ansökan och din anläggning är tagen i drift. Tilldelningen sker från den dag Energimyndigheten fattar beslut om godkännande och kan inte ske retroaktivt.

3. Utfärdande av ursprungsgarantier

Ursprungsgarantierna utfärdas den 15:e varje månad eller nästkommande helgfria dag.

Utfärdandet av ursprungsgarantier sker till ditt konto i kontoföringssystemet Cesar och baseras på föregående månads inrapporterade mätvärden. Rapporteringen av mätvärdena från din anläggning sköts av din nätägare eller av det företag som du har anlitat för att sköta mätningen av elproduktionen i anläggningen. Det är dock du som innehavare som är ansvarig för mätvärdena överensstämmer med verklig elproduktion i anläggningen.

Om du tilldelas elcertifikat har du redan ett konto i Cesar och får ursprungsgarantierna på detta konto.

Mer information om Cesar och utfärdande av ursprungsgarantier hittar du här.

4. Uppdatera dina uppgifter

Du som har en anläggning som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier är skyldig att hålla de inrapporterande uppgifterna om din anläggning samt uppgifterna gällande ditt företag eller person uppdaterade.

Du rapporterar in de förändrade uppgifterna till Energimyndigheten via IT-stödet Eugen. Inrapporteringen ska ske senast 14 dagar efter det att beslut om förändring fattats. Exempel på förändringar som ska rapporteras in är följande:

• Byte av anläggnings-ID och nätområde
• Byte av ägare till en anläggning
• Byte av rapportör
• Byte av mätare
• Ombyggnation av anläggning
• Återkallelse av fullmakt
• Byte av kontaktperson
• Ändrade adressuppgifter. Obs! Eventuella ändringar av fakturaadressuppgifter rapporterar du in elektroniskt direkt i kontoföringssystemet Cesar.

Om förändringarna inte rapporteras in till Energimyndigheten kan det leda till att din anläggning inte kan tilldelas ursprungsgarantier eller att ursprungsgarantier tilldelas felaktigt.

Byte av kontoansvarig i Cesar

 

Anmälan görs via E-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar” som du finner genom att logga in via Mina sidor