Nationell samordning vätgas

Användningen av fossilfri vätgas har bidragit till omställningen till fossilfrihet inom industri, transport och energisystem. Vätgasen spelar med andra ord en nyckelroll i Sveriges, Europas och övriga världens omställning till nollutsläpp.

Det återstår flera hinder för att fossilfri vätgas ska kunna produceras, lagras, transporteras, distribueras och användas i en omfattning som krävs för att omställningen ska bli av. Flera av dem redovisas i Energimyndighetens rapport,

Förslag till Sveriges nationella strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak 

Energimyndigheten har fått i uppdrag att samordna arbetet med vätgas i Sverige. Uppdraget handlar om att återvända till de hinder som identifierades i uppdraget 2021 för att genom analys och samverkan bidra till att undanröja hindren. Uppdraget består av tre delar; samordning, analys och omvärldsbevakning.

Dialogmöte 1 Samordning vätgas

Vi bjuder nu in till uppdragets första dialogmöte fredag 13 oktober klockan 9.30-12.30. Mötet sker digitalt via Teams. Länk får du via e-post närmare mötet. I samband med anmälan väljer du vilket område du vill diskutera.

Mer information om dialogmötet (idrelay.com)

Anmälan till dialogmötet (trippus.se)

Samordning 

Tillsammans med aktörer och intressenter når vi samsyn och utgångspunkt för att skapa förutsättningar för utvecklingen av verksamheter kopplat till vätgas i Sverige. Det gör vi bland annat genom:

  • Aktörsdialog
  • Samverkan och koordinering mellan myndigheter
  • Information och kunskapsspridning

Analys

Analys och utredning är en viktig del av samordningsuppdraget. Under hösten ligger fokus på:

  • Infrastruktur, inklusive olika aktörers roller och ansvar
  • Vätgas och vätgaslager som flexibilitetsresurs
  • Reservkraft
  • Ekonomiska styrmedel

Omvärldsbevakning

Vätgas kommer att vara en del av det omställda energisystemet och Energimyndigheten följer integreringen. Det innebär bland annat att anpassa statistikinsamlingen och metoder för scenarioanalyser och prognoser.

En del av regeringsuppdraget är att föreslå på vilket sätt utvecklingen och integreringen av fossilfri vätgas i det svenska energisystemet kan följas upp och följas över tid.