Vindkraft

I takt med att utbyggnaden fortsätter blir vindkraften en allt viktigare del av landets energisystem. Det finns många platser i Sverige där det blåser bra, och det är en resurs som kan bidra till att nå målet om ett helt förnybart elsystem.

Vi jobbar med många olika frågeställningar som påverkar vindkraftsutbyggnaden. En viktig del handlar om planering.

Ny vindkraft behöver byggas där det blåser bra för att inte förbruka onödigt mycket resurser i form av material med mera. Därför pekar vi ut riksintresseområden för vindbruk.

Riksintresseområden för vindbruk

Vi samlar regelverket kring tillståndsprocessen, och finansierar forskning kring vindkraftens miljöeffekter genom Vindval.se.

VindEl-programmet stödjer den mer tekniskt inriktade forskningen.

Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion verkar för att öka kunskapen om vindkraft och verkar för lokal utveckling där den byggs ut.

Myndigheten deltar även i flera samarbeten kring elnätsfrågor med andra myndigheter för att underlätta utbyggnaden.

Vindval.se

Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion

Vår roll

Energimyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde skapa förutsättningar för en väl planerad och resurseffektiv vindkraftsutbyggnad.

Vi ska höja kunskapen om vindkraftens egenskaper och möjligheter samt dess roll i samhällsutvecklingen. Vi ska också bidra till en ökad förståelse och dialog för att skapa möjligheter till ökad samexistens mellan vindkraft och andra samhällsintressen.