Förändrad kommunal tillstyrkan

För att nå en mer förutsebar tillståndsprocess har vi tagit fram ett åtgärdsförslag om ändring av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan. Förslaget ersätter det tidigare förslaget som Energimyndigheten och Naturvårdsverket lämnade till regeringen 2017.

Förslag om ändring av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan

Syftet med förslaget är att tillstyrkan ska ske tidigt och inte kunna ändras under tillståndsprocessen. Avsikten är också att tydliggöra vad kommunen ska ta ställning till.

Enligt Energimyndighetens och Naturvårdsverkets bedömning kommer ändringsförslaget att medföra att en större andel av de vindkraftsprojekt som påbörjas leder till beviljade tillstånd som kan genomföras samt att olämpligt lokaliserade vindkraftsprojekt stoppas i ett tidigt skede.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslår att regeringen överlämnar förslaget till den nyligen tillsatta utredningen med uppdrag att se över bestämmelsen om kommunal tillstyrkan.

Underlag: Förslag om ändring av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan

Tidig tillstyrkan

Skillnaden mellan det här förslaget och vad som gäller i dag är att frågan om kommunal tillstyrkan inte längre är en del av prövningsprocessen hos miljöprövningsmyndigheten utan den hanteras innan tillståndsprövningen inleds. Förslaget innebär att en tillståndsansökan som lämnas in till prövningsmyndigheten måste innehålla ett beslut om kommunal tillstyrkan, för att över huvud taget kunna tas upp till prövning. Det betyder att beslut om kommunal tillstyrkan kommer att ske tidigare än vad som gäller i dag. Idag begär miljöprövningsmyndigheten in tillstyrkan från den berörda kommunen när tillståndsansökan har lämnats in eller alternativt när ansökan är komplett.

Kommunens beslut bindande

En annan förändring jämfört med idag är att vi föreslår att kommunens tillstyrkansbeslut blir bindande i den fortsatta processen. Det betyder att prövningsmyndigheten inte behöver kontrollera om kommunen står fast vid sin bedömning för att kunna kan gå vidare med prövningen och avgöra ärendet. Idag kan en kommun ändra sig och avstyrka ett projekt som man tidigare har tillstyrkt.

Underlag för kommunens beslut

Åtgärdsförslaget förtydligar också vad kommunen ska ta ställning till i sitt tillstyrkanbeslut. Det görs genom att införa en bestämmelse som anger att kommunen ska ta ställning till om en användning av platsen för vindkraftsändamål är en lämplig mark- och vattenanvändning utifrån översiktsplan och kommunens planerade användning av mark- och vattenområden i övrigt. Enligt vår bedömning bör det räcka med ett begränsat underlag för kommunens ställningstagande.

De uppgifter som vi bedömt nödvändiga är

  • uppgifter om det område som maximalt kommer att tas i anspråk för verksamheten,
  • det maximala antalet vindkraftverk som verksamheten kommer att omfatta och
  • den maximala höjden på vindkraftverken.

En närmare bedömning av vindkraftverkens miljö- och omgivningspåverkan bör enligt Energimyndighetens och Naturvårdsverkets uppfattning göras av prövningsmyndigheten i den prövning som sker av tillståndsärendet enligt miljöbalken. Då undviks en dubbelprövning av sådana frågor som lämpligast avgörs inom miljöprövningsprocessen.