Kunskap och forskning

En stor del av våra insatser på vindkraftsområdet handlar om att underlätta en utbyggnad. Förutom den mer tekniskt orienterade forskningen genomför myndigheten också flera satsningar på att bygga upp kompetens och kunskap om vindkraft hos aktörer både lokalt och regionalt.

Det handlar dels om att få fram kunskap som underlättar bedömningar av vindkraftens miljöeffekter, dels om att stötta lokala och regionala initiativ som tillför kunskap och engagemang kring vindkraftsutbygganden. Mer om Energimyndighetens forskning om vindkraft kan du läsa här.

Nätverket för vindbruk

Nätverket för vindbruk har till uppgift att öka kunskapen om vindkraft och att verka för en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt. På uppdrag av regeringen stöttar Nätverket för vindbruk sedan 2008 varje år regionala initiativ vars erfarenheter hela landet sedan kan dra nytta av.

Nätverket för vindbruk drivs av Energimyndigheten i samarbete med fyra noder utifrån var sitt kompetensområde. De fyra noderna är:

• Arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll, Strömsunds kommun
• Näringsliv och affärsutveckling, Västra Götalandsregionen
• Planerings- och tillståndsfrågor, Länsstyrelsen Halland
• Utbildning och kompetensfrågor, Uppsala universitet Campus Gotland

Mer information om nätverket finns på nätverkets webbplats. Där finns aktuell information om alla nätverkets projekt samt om seminarier, utbildningar och konferenser som arrangeras inom Nätverkets ram.