Nätverket för vindbruk

Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information om vindkraft och stöttar regionala initiativ av nationell betydelse. Nätverket grundades år 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft.

Nätverket har årligen projektutlysningar på olika teman. Senaste utlysningen avslutades 11 februari 2019 och finns här. Projekt som har finansierats inom Nätverket för vindbruk hittas i Energimyndighetens projektdabas.

Nätverket för vindbruks vision är ett helt förnybart energisystem i Sverige där vindkraften står för en betydande andel. Nätverket för vindbruk ska bidra till omställningen mot ett 100 procent förnybart energisystem genom att sprida kunskap om vindkraftens speciella förutsättningar och verka för att utbyggnaden sker med god lokal och regional förankring.

Nätverket för vindbruks vision utgår från vindkraftens betydelse i omställningen till ett hållbart energisystem och bygger på:

  • En väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft som baseras på god kompetens, fakta och aktuell kunskap
  • Att svensk industri och näringsliv drar största möjliga nytta av vindkraftsutbyggnaden
  • Att alla vindkraftsetableringar genererar mervärde till lokalsamhället

Nätverkets organisation och arbetsområden

Energimyndigheten fungerar som nav i nätverket. Energimyndigheten samordnar nätverket och har det formella ansvaret, vilket bland annat innebär att fatta beslut om de medel som via årliga utlysningar fördelas till projekt inom nätverket.

Arbetet i nätverket är organiserat utifrån fyra noder med ansvar för olika ämnesområden. Dessa fyra områden rör utbildning, planering, näringsliv- och affärsutveckling samt frågor som rör lokala frågeställningar som arbetskraftsförsörjning och lokal nytta i samband med att vindkraften byggs ut:

Arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll - Vindkraftcentrum.se, Strömsunds kommun

Torbjörn Laxvik, 070-780 90 34, torbjorn...@vindkraftcentrum.se

Christer Andersson, 076-810 49 20, christer....@vindkraftcentrum.se

Näringslivs- och affärsutveckling - Västra Götalandsregionen

Fredrik Dolff, 010-441 40 33, fredrik.dahl...@vgregion.se  

Twitter: @Jobb_inom_vind

Planerings- och tillståndsfrågor - Länsstyrelsen Halland

Annie Larsson, 010-224 32 69, annie.k....@lansstyrelsen.se

Beatrice Eriksson (föräldrarledig under 2018-19), 010 - 224 32 37, beatrice.h...@lansstyrelsen.se

Utbildning och kompetensfrågor - Uppsala universitet, Campus Gotland

Ulrika Ridbäck, 0498-10 83 65, ulrika....@geo.uu.se

Liselotte Aldén, 0498-10 83 64, liselott...@geo.uu.se