Nätverket för vindbruk

Nätverket grundades år 2008 på uppdrag av regeringen och nätverkets sista år med finansiering var år 2019. Nätverket för vindbruk var en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft och spred kunskap om vindkraft och stöttade regionala initiativ av nationell betydelse.

Nätverket har haft årliga projektutlysningar på olika teman. Senaste utlysningen avslutades 11 februari 2019 och finns här. Projekt som har finansierats inom Nätverket för vindbruk hittas i Energimyndighetens projektdatabas.

Nätverket avslutades på grund av ändrade satsningar hos Energimyndigheten. Mycket av det Nätverket för vindbruk har tagit fram och arbetat med är fortsatt viktigt och kommer fortsättningsvis rymmas inom Energimyndighetens nystartade program Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion.

Nätverket för vindbruks vision var ett helt förnybart energisystem i Sverige där vindkraften står för en betydande andel. Nätverket för vindbruk  arbetade med detta genom att sprida kunskap om vindkraftens speciella förutsättningar och verkade för att utbyggnaden sker med god lokal och regional förankring.

Nätverket för vindbruks vision utgick från vindkraftens betydelse i omställningen till ett hållbart energisystem och byggde på:

  • En väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft som baseras på god kompetens, fakta och aktuell kunskap.
  • Att svensk industri och näringsliv drar största möjliga nytta av vindkraftsutbyggnaden.
  • Att alla vindkraftsetableringar genererar mervärde till lokalsamhället.