Vindkraftsforskning

Vindkraft är en förnybar elproduktionsteknik på stark frammarsch världen över. År 2017 producerade vindkraften i Sverige 17,6 TWh el vilket var cirka 9 procent av vår totala elproduktion 2017.

Sverige har ställt upp ett mål om ett helt förnybart elsystem till år 2040. I ett sådant system kommer vindkraften vara en hörnsten, och enligt flera scenarier kan behovet av ny elproduktion från vindkraft komma att uppgå till minst 60 TWh per år.

Landbaserad vindkraft är idag en mogen teknik och elproduktionskostnaderna är bland de lägsta för alla produktionsslag, inklusive produktion från fossila bränslen. Likväl finns det behov av forskningsinsatser för att underlätta etableringen ytterligare.

De svenska satsningarna handlar om att bygga upp kunskap och utveckla lösningar för de särskilda förutsättningar Sverige har, med kallt och isigt klimat och med mycket skog. Men också om att förbättra vindkraftens hållbarhetsaspekter, som dess miljöpåverkan över hela livscykeln och dess påverkan på andra samhällsintressen.

Projektfinansiering

Projektfinansiering sker i huvudsak genom de utlysningar som hålls inom myndighetens program på vindkraftsområdet.