Vindpilotprojekt

Vindpilotprojektet "Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan" är ett avslutat stödprogram vars syfte var att minska kostnaderna för nyetablering av vindkraft och att vara en pådrivande faktor för utbyggnaden av vindkraft i Sverige.

Stödprogrammet pågick i en första etapp under tidsperioden 2003-2007 med ett ramanslag på totalt 350 miljoner kronor. En ytterligare programetapp pågick under 2008-2012 med ytterligare 350 miljoner kronor. Utgångspunkten för stödet var att skapa samverkan mellan staten och näringslivet i syfte att underlätta och minimera kostnaderna för en storskalig vindkraftsutbyggnad. Stöd utgick till större etableringar på land och till havs. Stödet utgick även till program med projekt vars syfte var att förvärva bättre kunskaper kring vindkraftens effekter, vilket bland annat syftade till att underlätta planerings- och tillståndsprocesser och påskynda en hållbar utbyggnad av vindkraft.

Totalt har insatserna för marknadsintroduktion av vindkraft bidragit till att driva utvecklingen och utbyggnaden av vindkraft framåt. Insatserna har bidragit till att skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv utbyggnad av vindkraften i Sverige. Genom projekten har en betydelsefull kunskapsgenerering skett med inriktning mot vindkraft i olika miljöer. Projekten har även lett till att kostnadseffektivisering kunnat uppnås och att risknivån för nya projekt blivit lägre.