Pilotprojekten som visade vägen

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen med att främja utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Ett sätt att göra det är genom olika stödprogram. Ett av de större programmen som genomförts är ”Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan”.

Energimyndighetens genomförda stödprogram

”Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan” var ett omfattande stödprogram som syftade till driva på utvecklingen av en kostnadseffektiv och hållbar utbyggnad av vindkraft. Stödprogrammet omfattade totalt 700 miljoner kronor och löpte mellan åren 2003 och 2007.

Största delen av stödet gick till stora demonstrationsprojekt på land och till havs. Projekten kallades vindpilotprojekt och syftet var att de skulle generera kunskap som även andra aktörer kunde ta lärdom av. Stödet utgick också till projekt vars syfte var att förvärva bättre kunskaper kring vindkraftens effekter, vilket bland annat syftade till att underlätta planerings- och tillståndsprocesser. En sammanfattning av alla projekt som ingick i stödprogrammet finns att läsa i ”Vindpiloterna visar vägen”.

Utvärdering av programmet

Hela stödprogrammet utvärderades av fristående konsulter efter att det löpt ut. Sammantaget visade utvärderingen att programmet lyckats skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv utbyggnad av vindkraft och att projekten varit betydande för att bygga upp kunskap kring hur vindkraft fungerar i olika miljöer. Projekten har även lett till att kostnadseffektivisering kunnat uppnås och att risknivån för nya projekt blivit lägre. Vissa projekt bidrog mer till resultaten än andra.

Vill du läsa hela utvärderingen finns den i rapporten ”Utvärdering av vindpilotprojekt”.