Havsnäs vindkraftpark

Havsnäs vindkraftpark är belägen i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Parken togs i drift hösten 2010 och består av 48 verk med en total effekt på 95,4 MW och en beräknad årsproduktion på 256 GWh.

 Havsnäs vindkraftpark var länge den näst största landbaserade vindkraftparken i Sverige. Projektet har som föregångsprojekt bland storskaliga vindkraftetableringar drivit på utvecklingen inom ett flertal områden.

Projektet slutrapporterades under 2013. I högerkolumnen hittar du samtliga slutrapporter i projektet.

Projektets utvecklingsdelar

Projektets utvecklingsdelar kan delas in i nedanstående områden som genomförts i form av separata studier/redovisningar eller i form av handbok och vägledning.

Projektfinansiering

En finansieringsmodell för vindkraft utvecklades i projektet. Studien belyser processen med att projektfinansiera en stor vindkraftpark och de lärdomar som dragits från projektfinansiering av Havsnäs.

Fundament

Utmaningarna med att konstruera fundament för våt mark och kallt klimat och vilka strategier och metoder som tillämpats i Havsnäs.

Höga navhöjd i kallt klimat

Vindmätning i kallt klimat och vid olika navhöjder samt därtill lämpliga vindberäkningsmodeller och rekommendationer som kan tillämpas för att förutsäga energiproduktion i kallt klimat.

Lokal tillväxt från vindkraft

Studien samlar erfarenheterna och drar lärdom från Havsnäs arbete med att bidra till att engagera och främja möjligheterna för lokalt och regionalt näringsliv inom vindkraft.

Anslutning av vindkraftspark till stamnätet

Erfarenheter från att vara föregångare med att direktansluta en vindkraftspark till Svenska Kraftnäts (SvK) 220 kV-nät. Studien beskriver anslutningsprocess, standardavtal som tagits fram och lärdomar som dragits.

Arbetsmiljöregler inom vindkraft

Vägledning som belyser arbetsmiljöfrågor vid utveckling, byggnation och drift av en stor vindkraftpark i kallt klimat.

Naturvård

Studie om hur skogsfåglar påverkas av vindkraftsanläggningen i Havsnäs.