Kriegers flak

Vattenfalls havsbaserade vindkraftprojekt Kriegers flak har fått ekonomiskt stöd för att genomföra tre utvecklingsprojekt kring tekniska förutsättningar för etablering av vindkraft till havs.

Kriegers flak är en upphöjning i södra Östersjön, belägen utanför Sveriges territorialgräns men inom Sveriges ekonomiska zon, där det gränsar till Tysklands och Danmarks ekonomiska zoner. Förutsättningarna för en större havsbaserad vindkraftspark har bedömts som mycket lämpliga inom området. Vattenfall undersöker möjligheten att bygga 128 vindkraftverk vid Kriegers flak men har ännu inte fattat något beslut om när vindkraftparken kan börja upphandlas och byggas.

De övergripande målen med de tre projekten var att öka kunskapen om tre väsentliga frågor kring tekniska förutsättningar för etablering av vindkraft till havs: grundläggning på allt större djup, risker för sjöfarten samt påverkan på strömningsförhållanden. Dessa frågor är generella kunskapsområden som kan underlätta för utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Tre delprojekt

De tre delprojekten handlar om:

1. Utveckling och installation av fundament

 

Detta är ett angeläget område då vindkraft till havs nu planeras på större djup än de hittills vanliga 5 till 20 meter. Det är viktigt att hitta kostnadseffektiva lösningar för fundamentering. Projektet har utvecklat kunskap om de förutsättningar som ger upphov till belastning så som vind- och vågförhållanden på platsen, bottenförhållanden och djup, vakeffekter samt kunskaper om samspelet av hela konstruktionens påverkan på fundamentet.

2. Risker och säkerhet

 

Vindkraftetablering till havs förutsätter att riskerna för sjöfarten kan kartläggas och analyseras. Erfarenheter från hittills genomförda och planerade prövningar av vindkraftetableringar till havs visar på svårigheter att jämföra och tolka resultat av presenterade riskanalyser och bedömningar. Detta projekt har syftat till att utveckla metodiken för framtagning av underlag för riskbedömningar samt utveckla riskanalytiska verktyg som ger tydligare svar om riskerna och hur de kan minimeras.

3. Analys av strömningsförhållanden

 

Östersjön är känslig avseende saltbalansen i vattnet. Projektet har mätt strömningsförhållandena för att det säkrare ska gå att fastställa huruvida etableringar påverkar saltbalansen med avseende på turbulens, strömmar och skiktning. Det är effekter som man tidigare vetat mycket lite om.

Resultat

Projektet slutrapporterades under 2009. I högerkolumnen hittar du samtliga slutrapporter i projektet.