Storskalig vindkraft i fjällmiljö

Huvudsyftet med OX2:s projekt var att utveckla avisningssystem för vindkraftsturbiner på nedisningsdrabbade platser samt att genom ismätningar förbättra metoder för bedömning av produktionsförluster orsakade av nedisning.

För att en kostnadseffektiv vindkraftsproduktion i kallt klimat ska vara möjlig krävs utrustning för att hantera isbildning och kyla samt kunskap för att förutsäga isbildning och dess effekter. Vid pilotprojektets start 2008 saknades lämplig avisningsutrustning för svårare nedisningsförhållanden. Det saknas även kunskap om isbildningen i atmosfären på höga höjder och verifierade metoder och modeller för bedömning av isförekomst.

Pilotprojektets huvudsyfte har varit att driva på teknikutveckling och marknadsutvecklingen av avisningssystem som klarar medel till svåra nedisningsförhållanden. Brist på fungerande teknik har medfört svårigheter för storskalig vindkraftsproduktion på nedisningsdrabbade platser där en betydande andel nu planeras och byggs, såväl i Sverige som internationellt.

OX2 har genom utveckling och tester av olika tekniker och genom att driva på turbintillverkarna att utveckla teknik bidragit till att avisningssystem för svårare nedisning utvecklats och nu finns tillgängliga. Projektet har uppnått slutmålet med att genomföra en slutlig större demonstration/installation av 30 avisningssystem på Glötesvålen, en plats med svåra nedisningsförhållanden men väldigt goda vindförhållanden. På platsen som är ett lågfjällsområde i sydvästra Härjedalen är 30 vindkraftverk med en normalårsproduktion på 250-260 GWh el per år uppförda. Dessa är utrustade med ett elektriskt avisningssystem ändamålsenligt för förhållandena.

I projektet har även nedisningsmätningar genomförts i höga master på ett flertal platser från norr till söder i anslutning till vindkraftsparker samt på platser där ny vindkraft planeras. Projektet har engagerat fyra meteorologiska institut som i konkurrens och samarbete utvecklat kunskap och metoder för att bedöma produktionsförluster från nedisning av vindkraft. Genom en bättre kunskap om att bedöma isförhållanden vid vindkraftsplanering förbättras möjligheter till bättre platsval och att kalkylera produktionsförluster och bedöma investeringsbehovet för nedisningsanpassad utrusning, för att undvika förluster.

Projektet slutrapporterades under 2015. I högerkolumnen hittar du samtliga slutrapporter i projektet.