Storskalig vindkraft i norra Sverige

Vindkraftsetableringarna på Dragaliden och Gabrielsberget samt de utvecklingsprojekt som varit knutna till etableringarna har varit betydelsefulla för att underlätta för kommande etableringar i skogsmiljö och kallt klimat.

Dragaliden är beläget i Piteå kommun i Norrbottens län och ingår i det 450 km2 stora Markbygdenområdet där totalt 1101 vindkraftverk planeras att uppföras på sikt. Dragaliden var den första etappen av utbyggnaden i Markbygden. Parken består av tolv vindkraftverk av storleksklassen 2 MW, med en total effekt på 24 MW. Parken producerar cirka 77 GWh per år. Två av vindkraftverken har en totalhöjd över 179 meter med en navhöjd på 138 meter, vilket var banbrytande i höjd när de uppfördes.

Gabrielsberget är beläget i Nordmalings kommun i Västerbottens län. Etableringen på Gabrielsberget var en av de hittills största landbaserade vindkraftsprojekten i Sverige när pilotprojektet genomfördes. Totalt består parken av 40 vindkraftverk av storleksklassen 2 MW, med en total effekt på 80 MW. Normalårsproduktionen är cirka 240 GWh per år.

Etableringarna på Dragaliden och Gabrielsberget tillsammans med de utvecklingsinsatser som bedrivits vid etableringarna, bedöms ha bidragit till breda lärdommar för etablering av vindkraft i skogsmiljö och kallt klimat. Dessa berör såväl teknikutveckling, metodutveckling som studier där ett helhetsgrepp har tagits kring etableringarna under inledande faser, byggskede och driftskede.

Pilotprojektets mål

De ingående målen och utvecklingsdelarna har inriktat sig mot att:

 • Utvärdera tillståndsprocessen i en jämförande studie som ger underlag till förbättringar och förenklingar i tillståndsprocesserna för framtida vindkraftetableringar.
 • Identifiera behovet av utbildning och arbetskraft för att möjliggöra en uppbyggnad av lokal vindkraftkompetens inför en storskalig satsning.
 • Skapa förutsättningar för regional tillverkning av vindkraftverkens komponenter.
 • Testa och utvärdera ny teknik genom uppföljningsstudier och driftstudier avseende vindkraftverks funktion i kallt klimat, såväl avseende tekniska aspekter (produktion, teknisk tillgänglighet, störningskänslighet vid olika typer av kall väderlek) som miljökonsekvenser (till exempel ljud och iskast).
 • Testa och utvärdera de tekniska utmaningar som de höga tornen innebär avseende lösningar för hinderbelysning för flyget (högintensivt vitt blinkande sken) samt utvärdera transporter och resning av mycket höga torn.
 • Identifiera transportbehovet för storskalig vindkraftetablering samt utvärdera transporternas funktion och störning under byggskedet.
 • Utvärdera och generera erfarenheter kring vägnätslösningar och transporter i skogs- och våtmarksmiljö.
 • Utvärdera och generera erfarenheter kring lösningar för internt ledningsnät.
 • Utvärdera lösningar för behandling av markskador.
 • Utvärdera konsekvenserna för rennäringen.
 • Utvärdera konsekvenserna för fåglar.
 • Utvärdera utfallet av projektgenererande bygdemedel.

Projektet slutrapporterades under 2011. I högerkolumnen hittar du samtliga slutrapporter i projektet.