Storskalig vindkraft i södra Sveriges skogsområden

Projektet har inneburit uppförande av totalt tre stycken vindkraftparker, belägna på väst-, ost- och sydkusten i södra Sverige.

Projekten är intressanta då värdefulla erfarenheter har kunnat dras från etableringar i skogsmiljö och komplex terräng samt vindkraftpotential i geografiskt åtskilda områden enligt följande:

 • Laholm (Oxhult) - tolv verk om totalt 24 MW (i drift sedan våren 2009
 • Karlskrona - fem verk om totalt 12,5 MW (i drift sedan våren 2010)
 • Mönsterås - fem verk om totalt 12,5 MW (i drift sedan 2010)

De tre etableringarna har en total effekt på 49 MW och har en samlad årlig produktion på cirka 140 GWh. Etableringarna är alla delprojekt i en större utbyggnad som planeras på platserna.

Utvecklingsprojekt med flera mål

Under etableringstiden har ett flertal utvecklingsprojekt genomförts med följande övergripande mål:

 • Visa på skillnader och likheter i energiproduktion mellan vindkraftetableringar på väst-, ost- och sydkusten i södra Sverige.
 • Utveckla effektiva metoder för vindkraftetableringar samt höja kvaliteten på desamma.
 • Öka kvaliteten på fundament för vindkraftverk samt testa en ny design för att klara extrema laster och utmattningslaster.
 • Optimerade elnät för större vindkraftetableringar, så kallade produktionsnät.
 • Minimering av ingrepp i skogsmiljön genom användandet av mindre resurskrävande kranar och effektiv logistik.
 • Vindmätningar i skog: noggranna mätningar och studier över vindgradienter, turbulens och VAK-förluster i en driftsatt park (Oxhult). Dessutom kartering med mätvagnar, så kallade sodars, för att avgöra terrängens påverkan på de lokala vindförhållandena.
 • Nya effektiva metoder för att mäta det ljud ett vindkraftverk alstrar vid drift samt dess påverkan på närboende.
 • Certifiering av mätutrustning (Sodars) för att öka noggrannheten i vindmätningar. Utveckla nya analysmetoder för att upptäcka fel i redan utförda mätningar som följd av exempelvis frysningar i annemometrar eller dålig strömförsörjning.

Projektet slutrapporterades under 2012. I högerkolumnen hittar du samtliga slutrapporter i projektet.