Produktion och utbyggnad

Vindkraften har under de senaste åren byggts ut i snabb takt både i Sverige och internationellt. Samtidigt har tekniken utvecklats mot större och mer effektiva vindkraftsverk. Energimyndigheten rapporterar årligen om vindkraftens utveckling.

De senaste åren har mängden vindkraftverk och installerad effekt ökat stadigt. Från och med 2018 har vi sett en ökad utbyggnadstakt, främst i norra Sverige (elområde SE1) och norra Mellansverige (elområde SE 2).

I samband med detta ökade även elproduktionen från vindkraft. Där finns det däremot ett väderberoende som gör att produktionen varierar från år till år. Ökningen i elproduktion följer alltså inte exakt utbyggnadstakten.

Vindkraft är en betydande del av elproduktionen

Elproduktionen från vindkraft utgör en betydande andel av elproduktionen i Sverige och i flera andra länder.

Vindkraften producerade 2021 till exempel 27,4 TWh el, vilket motsvarar cirka 17 procent av Sveriges totala elproduktion. Detta kan jämföras med 113,5 TWh motsvarande cirka 23 procent i Tyskland och 16 TWh motsvarande cirka 50 procent i Danmark.

Vindkraftens roll i elsystemet

Officiell vindkraftsstatistik

Vi sammanställer varje år den officiella vindkraftsstatistiken från föregående år i form av en publikation med tillhörande Exceltabeller.

Den officiella statistiken

Elproduktion och installerad effekt vindkraft

Grafen visar den totalt installerade vindkraftseffekten och elproduktionen per år. Elproduktionen visas uppdelad per elområde. Klicka på bilden för förstoring.

Det är dock inte säkert huruvida den snabba utbyggnaden fortsätter mellan 2025 och 2030. Detta för att det är oklart hur många tillstånd för nya vindkraftsetableringar kommer att färdas ut.