Nya områden för energiutvinning i havsplanerna

Energimyndigheten har fått i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter peka ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning till havs. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och skynda på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft för att kunna möta det ökade elbehovet.

Havsplanering bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vägleda om hur havet ska användas. I de befintliga havsplanerna finns utpekade områden för energiutvinning, men de bedöms endast räcka till 20–30 TWh elproduktion per år. Dessa områden är därmed otillräckliga i relation till det elbehov vi ser framför oss för att möta klimatomställningen.  

Nya havsplaner ska tas fram till december 2024 och Energimyndigheten har tillsammans med åtta andra myndigheter fått i uppdrag att peka ut nya områden som möjliggör ytterligare 90 TWh årlig elproduktion, utöver de områden som redan pekats ut i de befintliga havsplanerna.    

Energimyndigheten ansvarar för att samordna uppdraget och redovisa det för regeringen senast 31 mars 2023.

Mer information om uppdraget

Energimyndigheten har fått i uppdrag att peka ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning till havs. Arbetet görs tillsammans med Affärsverket svenska kraftnät, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Statens jordbruksverk och Sveriges geologiska undersökning. 

Uppdragsmyndigheterna ska arbeta tillsammans för att samexistens och samverkanslösningar nås mellan energiutvinning och andra intressen, när dessa har anspråk på samma havsområden. Det handlar om intressen som: 

  • Kulturmiljövård 
  • Naturvård 
  • Sjöfart 
  • Totalförsvaret 
  • Yrkesfisket 

Fokus ska ligga på de intressekonflikter som utgör de främsta hindren för energiutvinning.

Uppdraget från regeringen

Översiktlig genomförandeplan

Sommaren 2022 arbetar man med att ta fram nya kartunderlag. Respektive myndighet ansvarar för sitt intresse. Dessa kartunderlag sammanställs sedan till en första samlad bild, det beräknas att ske i september 2022.

Parallellt med uppdragsmynidhgeternas arbete med att ta fram kartunderlag pågår kartläggning för att undersöka förutsättningar för samexistens mellan energiutvinning och de andra intresseområdena, som specificerats ovan. Med dessa underlag som grund identifieras sedan nya energiutvinningsområden där vindkraft kan samexistera med andra intressen under särskilda förutsättningar. Målsättningen är att uppnå samsyn om var det finns områden med möjlighet till samexistens.

Uppdraget ska slutföras och redovisas till regeringen senast 31 mars 2023.

Kunskapswebbinarium om havsbaserad vindkraft

Den 20 oktober 2022 anordnade vi på Energimyndigheten ett kunskapshöjande webbinarium om havsbaserad vindkraft. Webbinariet riktar sig främst till dig som jobbar med planering relaterad till havsbaserad vindkraft i offentlig sektor.

Webbinarium om havsbaserad vindkraft, YouTube

Programpunkter

  • 1:20 Presentation av regeringsuppdraget
  • 10:20 Samhällets elektrifiering - förberedelser för en fördubblad elanvändning
  • 27:40 Havsbaserad vindkraft i Sverige, Europa och världen
  • 1:01:00 Så funkar havsbaserad vindkraft
  • 1:27:00 Vindkraftens påverkan på marint liv och hållbar vindkraft i Östersjön

Leveranser

Leveranser från Energimyndigheten

28 februari 2023: Redovisning av uppdrag samexistens

Redovisning av uppdraget att göra en kunskapssammanställning av förutsättningarna för samexistens mellan vindkraft och naturvård, fiske och vattenbruk.

Samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och naturvård (Havs- och vattenmyndigheten havochvatten.se)

31 mars 2023: Slutrapportering av uppdraget

Slutrapportering till regeringen av uppdraget med att ta fram underlag för nya energiutvinningsområden i havsplanerna.

Leveranser av relaterade uppdrag 

30 november 2022: Redovisning av uppdrag om att utreda frågor om att anlägga vindkraftsparker

Havs- och vattenmyndigheten redovisar sitt uppdrag att utreda frågor om exklusivitet för anläggande av vindkraftsparker i allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon. 

Uppdrag att utreda frågor om att anlägga vindkraftsparker (havochvatten.se)

31 december 2024: Redovisning av förslag till nya havsplaner

Havs- och vattenmyndigheten ska leverera färdiga förslag till havsplaner till regeringen.


Havsbaserad vindkraft kan möta ökat behov av el 

Förväntningarna på elektrifieringens roll för klimatomställningen har ökat vilket gör att vi ser ett kraftigt ökat elbehov framför oss. Situationen är särskilt angelägen i södra Sverige där elbehovet i dag är som störst och där förutsättningarna att bygga landbaserad vindkraft är utmanande. Havsbaserad vindkraft kan då vara en möjlighet. Utbyggnad av förnybar energi nationellt bidrar samtidigt till att minska vårt beroende av importerad fossil energi. Det stärker Sveriges försörjningstrygghet och konkurrenskraft i det rådande säkerhetspolitiska läget. 

Lösningar för samexistens centralt 

Teknikutvecklingen inom området går mycket snabbt. Det finns inte längre några avgörande tekniska begränsningar för var i det svenska havet det går att bygga vindkraft, det är mer en ekonomisk fråga. Men även om förutsättningarna är bättre nu finns det få områden utan intressekonflikter. Att hitta lösningar för samexistens mellan vindkraften och andra intressen är därför helt centralt för uppdraget. 

Målsättningen är att peka ut nya områden för energiutvinning i enighet mellan alla myndigheter. Råder det oenighet kommer Energimyndigheten peka ut områden som tillsammans med tidigare områden möjliggör minst 120 TWh vindkraft. Vi kommer då även att redogöra för de målkonflikter och meningsskiljaktigheter som kvarstår.

 

Om havsplanering

Havsplanering bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vägleda om hur havet ska användas. Havet och dess användning förvaltas genom olika typer av regleringar och åtgärder där havsplanering är en av dessa.

Mer information om havsplanering hos Havs- och vattenmyndigheten