Nya områden för energiutvinning i havsplanerna

Nya havsplaner ska tas fram till december 2024. Det första steget, att identifiera fler områden med potential för havsbaserad vindkraft, rapporterades till regeringen den 31 mars 2023.

Vi ser ett kraftigt ökat elbehov framför oss. Dels på grund av elektrifieringens roll i klimatomställningen med flera stora industrisatsningar som följd, dels för att vi behöver minska vårt beroende av importerad fossil energi. För att möta det ökade behovet av el behöver vi få till stånd en omfattande utbyggnad av elproduktionen i Sverige.

Den havsbaserade vindkraften har stor potential

Sverige har en av Europas längsta kuststräckor och det finns stora möjligheter för energiutvinning i våra havsområden. Även om det finns många intressen och näringar som ska samsas i havet är de grundläggande förutsättningarna för havsbaserad vindkraft relativt goda jämfört med många andra länder. Därför har den en viktig roll att spela för den svenska elektrifieringen.

Situationen är särskilt angelägen i södra Sverige, där havsbaserad vindkraft är ett av få alternativ för att bygga ut storskalig ny elproduktion till 2030-talet. Men för att utbyggnaden ska kunna ske på ett hållbart sätt krävs god planering som tar hänsyn till de olika näringar och intressen som redan finns i våra havsområden.

Områden som möjliggör ytterligare 90 TWh årlig elproduktion har pekats ut

I de befintliga havsplanerna finns utpekade områden för energiutvinning, men de bedöms endast räcka till 20–30 TWh elproduktion per år. Nya havsplaner ska därför tas fram. Energimyndigheten fick i februari 2022 tillsammans med åtta andra myndigheter i uppdrag att peka ut nya områden som ska kunna möjliggöra ytterligare 90 TWh årlig elproduktion till havs – ett planeringsunderlag som blir en viktig utgångspunkt för Havs- och vattenmyndighetens fortsatta arbete med att ta fram ett förslag på nya havsplaner till december 2024. I det arbetet ingår att göra konsekvensbedömningar och ha dialog med berörda aktörer om områdena som kan bli aktuella för energiutvinning. Havs- och vattenmyndighetens förslag på nya havsplaner kommer samrådas under hösten 2023.

Utpekade områden i Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken

Planeringsunderlaget redovisar motiv för utpekandet av de enskilda områdena och hur de olika intressena påverkas vid en vindkraftsetablering, liksom behovet av anpassningar och kvarstående osäkerheter. I anslutning till detta presenteras även ett antal åtgärdsförslag som kan bidra till att underlätta för en hållbar utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Huvuddelen av de nya områdena som föreslås är lokaliserade i Västerhavet och Östersjön. Men hela det svenska havsplaneområdet har analyserats i arbetet och även nya områden i Bottniska viken har pekats ut. Det har inte gått att hitta områden utan konflikter eller med förutsättningar för anpassning i den omfattning som krävs för att nå uppdragets målsättning, att hitta 90 TWh årlig elproduktion främst i Västerhavet och Östersjön. Därför har även områden som anses mindre lämpliga av en eller flera andra uppdragsmyndigheter behövt pekas ut. Att fortsätta arbeta för att utveckla nya lösningar för ökad samexistens blir därmed viktigt. Men Energimyndigheten bedömer också att det, för en så omfattande utbyggnad, kommer behövas göras avvägningar där energiintresset prioriteras framför andra intressen.

Havsplaneuppdraget kartor-12.svg

Utpekade områden är en vägledning att överväga i det fortsatta arbetet med nya havsplaner. Det betyder inte att alla områden kommer nyttjas för vindkraft. Klicka på bilden för att se den större. 

Kunskap och underlag

Kartmaterial

De kartmaterial som tagits fram finns som bilagor i rapporten Förslag på lämpliga energiutvinningsområden för havsplanerna (ER 2023:12). Du kan även ladda ned det kompletta GIS-materialet.

Ladda ned GIS-filerna med områden som kan bli aktuella för energiutvinning (shape-fil)

Informationsträffar och webbinarium

Kommande informationsträffar

Informationsträff för branscher och intresseorganisationer om nya områden för energiutvinning och nästa steg i havsplaneprocessen, 18 april

Informationsträff om havsbaserad vindkraft och kommunens roll i havsplaneprocessen, 27 april

Tidigare webbinarium

Den 20 oktober 2022 anordnade Energimyndigheten ett webbinarium om havsbaserad vindkraft. Webbinariet riktar sig till dig som jobbar med planering relaterad till havsbaserad vindkraft i offentlig sektor.

Webbinarium om havsbaserad vindkraft, YouTube