Förutsättningar för vindkraft

Vi ska skapa förutsättningar för en väl planerad och resurseffektiv vindkraftsutbyggnad. Genom en god planering och en väl avvägd prövning av vindkraftsetableringar är det möjligt att både minimera vindkraftens påverkan på sin omgivning, och se till att vindresurserna utnyttjas effektivt.

Bilden visar hästar på ett fält med vindkraftverk i bakgrunden

Vi tar fram och bevakar riksintressen för vindbruk

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att ta fram områden på land och till havs med särskilt goda förutsättningar för vindkraft som ska vara av riksintresse.

När ett bolag ansöker om tillstånd för en vindkraftpark eller då en kommun tar fram en översiktsplan gällande vindkraft yttrar vi oss till aktuell länsstyrelse som nationell expertmyndighet inom vindkraftområdet. I dessa ärenden bevakar vi särskilt hur riksintresse för vindbruk tillgodoses, men yttrar oss också om andra underlag som är viktiga.

Riksintressen energiproduktion-vindbruk

Vi tar fram vägledningar

Vi tar också fram vägledningar, där vi förtydligar kring tillämpning av lagstiftning i frågor där det finns oklarheter. Dessa tas fram i samverkan med andra myndigheter.

Vägledning för kommunal tillstyrkan

Vi har även tagit fram en vägledning om nedmontering av vindkraftverk och återställande av plats.

Nedmontering av vindkraftverk