Energipolitiska mål för vindkraft

Vindkraften är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om förnybar energi. Riksdagen har slagit fast ett mål om 100% förnybar elproduktion till år 2040, vilket gör att vindkraftens betydelse kommer att öka markant under kommande 20-års period.

Bilden visar ett vindkraftverk under uppbyggnad alternativt nedmontering

Den övergripande inriktningen för energipolitiken i Sverige har fastslagits i en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. I denna överenskommelse ingår ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Här kan du läsa mer om Energiöverenskommelsen

Målet om 100 procent förnybar elproduktion är allmänt hållet och inte styrt mot något specifikt kraftslag. Det finns således inget direkt mål för utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Det stödsystem som används för att stödja utbyggnaden av förnybar elproduktion, elcertifikatsystemet, är teknikneutralt och marknadsbaserat.

Elcertifikatsystemets mål är att öka mängden förnybar el i Sverige och Norge med 28,4 TWh mellan 2012 och 2020. Systemets ambition innebär en planerad årlig tillbyggnad om cirka 3 TWh förnybar el i Sverige och Norge från bland annat vind, sol, biobränslen, vattenkraft, vågenergi, geotermisk energi och torv i kraftvärmeverk. Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft inom elcertifikatsystemet beror följaktligen på dess konkurrenskraft gentemot andra certifikatberättigade kraftslag.  

Den 20 juni 2017 beslutade regeringen att utöka elcertifikatsystemet med ytterligare 18 TWh för enbart Sverige mellan 2020 och 2030, och att förlänga certifikatsystemet fram till 2045 (Prop. 2016/17:179). Målet för den gemensamma marknaden med Norge är 28,4 TWh, och skulle detta överskridas innan Norges utträde från elcertifikatsystemet kommer det bidra till att uppnå den nya ambitionen på 18 TWh.

Det sista datumet för godkännande av norska anläggningar för elcertifikat är den 31 december 2021. Samtidigt pågår ett utredningsarbete för hur en svensk stoppregel för elcertifikatsystemet ska implementeras då systemet kommer att nå uppsatt mål betydligt tidigare än år 2030. Stoppregeln ska bestämma när och hur svenska anläggningar ska sluta godkännas för elcertifikat (Regleringsbrev. M2017/00599/Ee). Här kan du läsa mer om elcertifikatsystemet.

Det finns också en planeringsram till år 2020 om 30 TWh årlig produktion av vindel, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs, som riksdagen antog 2009