Nedmontering av vindkraft

Att montera ned vindkraftverk handlar inte bara om att efterbehandla platsen utan även om resurshushållning där olika material och komponenter kan återvinnas och återanvändas. Verksamhetsutövaren har alltid ett ansvar att ta hand om material och efterbehandla mark- och vattenområden, det gäller både för tillståndspliktig och anmälningspliktig vindkraft och oavsett om en ekonomisk säkerhet har ställts eller inte.

Fotograf: Mats Flodman.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en vägledning om nedmontering av vindkraft, på land och till havs. I arbetet har även andra myndigheter och aktörer deltagit. Vägledningen belyser olika aspekter som är av vikt när en verksamhetsutövare ansöker om tillstånd för att uppföra vindkraftverk, när planering av den framtida nedmonteringen av verken och efterbehandlingen sker och genomförs samt vid kommande tillsyn.

Mark-och vattenområden ska efterbehandlas

I miljöbalken regleras att mark- och vattenområden ska efterbehandlas efter att verksamheten har avslutats. Detta krav gäller såväl för anmälningspliktiga som för tillståndspliktiga vindkraftverk som etableras på land och till havs. Det är verksamhetsutövaren som är skyldig att se till att nedmontering och efterbehandling genomförs.

Tydlighet underlättar vid planering och tillsyn

Hur nedmontering och efterbehandling ska utföras bör tydligt framgå av tillståndsansökan och villkor. Även för anmälningspliktig vindkraft är det viktigt att det framgår av handlingar hur nedmontering och efterbehandling ska utföras.

Efterbehandlingsgrad

Efterbehandlingen bör utgå från vad mark- eller vattenområdet är tänkt att användas till i framtiden. I skogsmark bör det finnas 50 cm jordmaterial ovan fundamentet men i nivå med omgivande mark, och för odlingsmark bör det finnas 1 meter jordmaterial ovan fundamentet. Till havs rekommenderas allmänt att fundamentet kapas vid botten och att erosionsskydd lämnas kvar.

Ekonomisk säkerhet

Tillstånd till vindkraftsverksamhet kan enligt miljöbalken förenas med krav på att ekonomisk säkerhet ställs. Syftet med att ställa ekonomisk säkerhet är att skapa trygghet för samhället att inte behöva stå för kostnaden för nedmontering och efterbehandling om bolaget skulle gå i konkurs eller av andra skäl inte kan genomföra efterbehandlingen.

Säkerheten beräknas i det enskilda fallet

Säkerhetens belopp bör beräknas i det enskilda fallet. Det utgår från tornets höjd, rotordiameter, geografiskt läge samt hur stor del av fundamentet som verksamhetsutövaren är ålagd att ta bort. Återvinningsvärde för exempelvis metaller bör inte ingå i denna beräkning. Den ekonomiska säkerheten bör avsättas innan anläggningsarbete för respektive vindkraftverk påbörjas.

Efterbehandlingsplan i god tid

Verksamhetsutövaren behöver kontakta flera olika myndigheter inför den planerade nedmonteringen, i synnerhet tillsynsmyndigheten som godkänner den efterbehandlingsplan som tagits fram av verksamhetsutövaren. För vindkraftetableringar på land bör efterbehandlingsplanen skickas till tillsynsmyndigheten minst 6 månader innan nedmontering och för havsbaserade vindkraftverk minst 12 månader innan vindkraftsparken monteras ned.

Slutbesiktning och säkerheten åter

Vid slutbesiktning kontrolleras att nedmontering och efterbehandling gjorts på ett godkänt och tillfredsställande sätt. I samband med att slutbesiktningen godkänts av tillsynsmyndigheten återlämnas den ekonomiska säkerheten till verksamhetsutövaren av länsstyrelsen. Det är bra om verksamhetsutövaren rapporterar om nedmonteringen till Vindbrukskollen.