Kommunens roll i tillståndsprövningen

För att tillstånd ska kunna beviljas för stora vindkraftverk krävs att den kommun där verken ska uppföras säger ja till (tillstyrker) etableringen. Kommunerna har alltså en central roll i tillståndsprövningen. Detta trots att det inte är de utan länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som prövar tillståndsansökningar för stora vindkraftanläggningar.

Bestämmelsen finns i 16 kap. 4 § miljöbalken och kallas ofta det kommunala vetot. Den infördes i samband med att regeringen avskaffade den så kallade dubbelprövningen av vindkraftsanläggningar den 1 augusti 2009.

Bestämmelsen har sedan den infördes skapat många oklarheter. Det handlar både om hur bestämmelsen ska tillämpas och vad det är som kommunen ska tillstyrkas. Den har därför inneburit en osäkerhetsfaktor i tillståndsprocessen för vindkraftsföretag samt för kommuner och prövningsmyndigheter i deras handläggning.

För att få till stånd en mer enhetlig hantering av bestämmelsen och för att underlätta och effektivisera prövningsprocessen för vindkraftärenden, har Energimyndigheten, tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram en vägledning för bestämmelsen.

I vägledningen ges rekommendationer för hur bestämmelsen bör tillämpas och olika aktörers roller och ansvar tydliggörs. Den vänder sig till kommuner, prövningsmyndigheter och projektörer som arbetar med vindkraftsprojekt.

Vägledningen är framtagen av Energimyndigheten i samråd med Naturvårdsverket. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Nätverket för vindbruk har också deltagit i arbetet.