Vindkraftsplanering

För att få till stånd en god planering av vindkraft är den kommunala översiktsplanen, som tas fram i dialog med myndigheter och allmänhet, ett viktigt instrument. Här redovisar vi de frågor som Energimyndigheten anser är centrala för en god planering av vindkraft.

God planering av vindkraft behövs för att nå ett 100 % förnybart energisystem

Under 2016 enades fem av riksdagens partier om en överenskommelse med målet om ett 100 procent förnybart elsystem till år 2040. För att nå dit är en fortsatt utbyggnad avvindkraft en viktig förutsättning. Här kan du läsa mer om Energiöverenskommelsen .

En fortsatt utbyggnad av vindkraft medför i sin tur ett behov av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till att skapa förbättrade förutsättningar för planeringav en lokalt förankrad och hållbar elproduktion från vindkraft. Därför måste vindkraften få tillgång till mark- och vattenområden och synas i landskapet. Samtidigt ska etableringar givetvis ske med hänsyn till andra intressen. I och med energiöverenskommelsen,om ett 100% förnybart elsystem, kommer med sannolikt mellan fyra och fem gånger så mycket vindkraft behövas år 2045 i jämförelse med år 2017. Läs mer om vägen till ett 100% förnybart elsystem .

Arbeta in vindkraft i översiktsplanen

Vindkraft bör arbetas in i de kommunala översiktsplanerna. Genom att ha en aktuell och väl genomarbetad översiktsplan som omfattar vindkraft ger kommunen vägledning om hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden. Dessutom är dialogen med berörda myndigheter och allmänheten som sker genom planeringsprocessen ett lämpligt sätt att förankra ställningstagande om lämpliga lokaliseringar av vindkraft i kommunen.

Utgå från områden med goda vindresurser

Grunden för en resurseffektiv planering av vindkraft är att utgå från områden med goda vindresurser. Det kan verka självklart, men enligt Boverkets utvärdering av planeringsstödet för vindkraft från 2012 finns det flera exempel på översiktsplaner där de utpekade lämpliga områdena inte har tillräckligt goda vindförutsättningar för att vara intressanta för vindkraftsetableringar. Det innebär att dessa planer får ett begränsat värde vid övervägande om lokalisering. Vindkraftsplaneringen bör utgå från den senaste nationella vindkarteringen, som togs fram 2011.

Redovisa hur riksintressen tillgodoses i översiktsplanen

Översiktsplanen ska tydligt redovisa hur kommunen avser att tillgodose och beakta de riksintressen som finns inom kommunens gränser, samt vilka överväganden som har gjorts. Tydliga beskrivningar av de prioriteringar och avväganden som har gjorts mellan olika riksintressen underlättar prövningen av enskilda vindkraftsärenden i kommunen. Samexistens mellan olika riksintressen bör undersökas i första hand.

Redovisa hänsyn till allmänna intressen

I översiktsplanen ska kommunen även redovisa hur den tänker ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. De allmänna intressena anges i plan- och bygglagens andra kapitel. Kommunen ska precisera vilka intressen som ska tillgodoses, var de ligger, hur de avgränsas samt avgöra vilket intresse som ska gälla om det råder konflikt mellan dem (göra en avvägning). I riktlinjer eller rekommendationer anges vilken hänsyn som ska tas, till exempel när det gäller utformning av vindkraftparker.

Redovisa de kriterier som använts för urvalet av områden

De kriterier som använts vid utpekande av lämpliga och olämpliga områden för vindkraft bör framgå av översiktsplanen. Andra indelningar än lämpliga och olämpliga områden bör undvikas, eftersom de lätt blir otydliga för projektörer och andra myndigheter.

Undvik höjdbegränsningar

Med tanke på den snabba teknikutveckling som sker bör generella höjdbegränsningar för vindkraftverk inom kommunen undvikas i översiktsplaneringen. Verkens totalhöjd avgörs lämpligast vid prövningen av en vindkraftsetablering i det enskilda fallet.

Undvik riktlinjer som kräver medgivande av annan myndighet

Undvik riktlinjer i planen som rör krav på tekniska lösningar som kräver medgivande av annan myndighet. Ett exempel på ett sådant krav som ibland förekommer är radarstyrd hinderbelysning som i sin tur kräver dispens från Transportstyrelsen för att kunna användas till en vindkraftpark.