Nationell vindkartering

Den nationella vindkarteringen visar att det finns goda förutsättningar för vindbruk i Sverige. Av naturliga skäl blåser det mest vid kusterna, de stora sjöarna och i fjällen. Men det är inte enbart i dessa områden som förutsättningarna är goda, vilket den pågående utbyggnaden av vindkraft är ett tydligt bevis på.

Bilden visar vindkraftverk till havs

Den nationella vindkarteringen är en kartläggning av vindförhållandena i Sverige genom en modellberäkning av vindhastigheten. Den senaste vindkarteringen togs fram år 2011 enligt MIUU-modellen och de metoder som har utvecklats vid Uppsala universitet.

Vindkarteringen är tänkt att användas som underlag vid vindkraftsplaneringen vid länsstyrelser och kommuner. Det ska även ge projektörer och kraftbolag ett bra underlag för lokalisering av vindkraft.

Faktiska mätningar

Vid en framtida projektering görs faktiska vindmätningar på plats. Sådana mätningar bör långtidskorrigeras för att representera vindklimatet för en längre period. De faktiska vindmätningarna utgör ett viktigt komplement till den beräknade vindhastigheten som anges av MIUU-modellen.

Om modellen

Vindkarteringen är gjord med en matematisk-fysikalisk modell (MIUU-modellen) som beskriver tillstånd i atmosfären såsom vindhastigheten. Modellen bygger på stor mängd grunddata och modellberäkningarna baseras på 192 modellerade fall av väder samt olika vind- och temperaturförhållanden som vägs samman. Resultatet har sedan analyserats statistiskt ur ett långtidsperspektiv för att göra årsklimatet representativt för en 30-års period.

Upplösningen i denna vindkartering är 0,25 km2 vilket ger större variationer och upplösning i terräng och vindhastighet än tidigare vindkartering, trots detta förekommer det fortfarande variationer i terrängen vid mindre skala. Dessa variationer påverkar vindhastigheterna lokalt, men förbises av modellen på grund av vald upplösning. Detta betyder att lokala variationer och mer komplex terräng därför inte syns i vindkarteringen, vilket kan innebära att såväl högre som lägre vindhastigheter i praktiken förekommer. Mer information om modellen samt GIS-filer hittar ni i menyraden till höger.

Nollplansförskjutning

Det bör noteras att denna modellberäkning av årsmedelvinden är schablonkorrigerad avseende nollplansförskjutningen för att kunna ange höjd ovan mark. Nollplansförskjutningen är normalt cirka ¾ av vegetationens höjd, vilket i denna vindkartering innebär 15 meter.

Mer information om MIUU-modellen samt GIS-filer hittar ni till höger.