Vindkartering - MIUU

Vindkarteringen MIUU är en kartläggning av vindförhållanden i Sverige genom modellberäkning av vindhastigheten. Den senaste nationella vindkarteringen enligt MIUU-modellen och de metoder som har utvecklats vid Uppsala universitet togs fram år 2011.

Bilden visar vindkraftverk till havs

Vindkarteringen är tänkt att användas som underlag vid vindkraftsplanering hos länsstyrelser och kommuner. Det ska även ge projektörer och kraftbolag ett bra underlag för lokalisering av vindkraft.

Faktiska mätningar

Vid en framtida projektering görs faktiska vindmätningar på plats. Sådana mätningar bör långtidskorrigeras för att representera vindklimatet för en längre period. De faktiska vindmätningarna utgör ett viktigt komplement till den beräknade vindhastigheten som anges av MIUU-modellen.

Om modellen

Vindkarteringen är gjord med en matematisk-fysikalisk modell (MIUU-modellen) som beskriver tillstånd i atmosfären såsom vindhastigheten. Modellen bygger på stor mängd grunddata och modellberäkningarna baseras på 192 modellerade fall av väder samt olika vind- och temperaturförhållanden som vägs samman. Resultatet har sedan analyserats statistiskt ur ett långtidsperspektiv för att göra årsklimatet representativt för en 30–års period.

Upplösningen i denna vindkartering är 500 m (0,25 km2) vilket ger större variationer och upplösning i terräng och vindhastighet än tidigare vindkartering enligt MIUU-modellen, trots detta förekommer det fortfarande variationer i terrängen vid mindre skala. Dessa variationer påverkar vindhastigheterna lokalt, men förbises av modellen på grund av vald upplösning. Detta betyder att lokala variationer och mer komplex terräng därför inte syns i vindkarteringen, vilket kan innebära att såväl högre som lägre vindhastigheter i praktiken förekommer. 

Nollplansförskjutning

Det bör noteras att denna modellberäkning av årsmedelvinden är schablonkorrigerad avseende nollplansförskjutningen för att kunna ange höjd ovan mark. Nollplansförskjutningen är normalt cirka ¾ av vegetationens höjd, vilket i denna vindkartering innebär 15 meter.

MIUU som underlag i den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Som komplement till vinddata från NEWA har vinddata från MIUU använts som underlag i den GIS-analys som utförts inom den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Vi har analyserat tre olika vindförhållanden på 140 meters höjd, vinddata som analyserats redovisas i tabell 1. Shape-filer för denna vinddata finns tillgänglig under Vindkartering MIUU.

Vindkartering - New European Wind Atlas (NEWA)

Vinddata från MIUU som analyserats i GIS-analysen för den nationella vindkraftsstrategin 

Höjd (meter) Vindförhållanden, uttryckt som årsmedelvind 
140 m 6,5 m/s
140 m 7,0 m/s 
140 m 7,5 m/s