Vindkartering - New European Wind Atlas

Projektet New European Wind Atlas (NEWA) startade hösten 2014 och avslutades våren 2020. Det huvudsakliga syftet med NEWA-projektet har varit att utveckla en ny europeisk vindatlas samt att förbättra dagens modeller för att minska osäkerheter. Den nya vindatlasen innehåller fritt tillgänglig data för vindresurser i EU-länderna och 100 kilometer ut från kusterna samt Östersjön och Nordsjön.

Den framtagna vindatlasen är den mest omfattande databas och vindatlas som finns över Europa. Den är framtagen inom ett omfattande internationellt samarbete som ligger som grund till de modelleringsval som ligger bakom resultatet.

Det största steget framåt jämfört med tidigare databaser är att NEWA innehåller tidsserier från ca 30 år med en tidsupplösning på 30 minuter samt data på högre höjd (upp till 500 meter). Databasen innehåller förutom mesoskale-modellering (upplösning på 3 kilometer) även data från microskale-modellering med en högre upplösning (50 meter). Det är dock viktigt att inse att högre upplösning inte automatisk innebär att resultaten är mer tillförlitliga. Beräkningar som använder sig av mesoskale-metoden innehåller mer fysikalisk modellering.

Jämförande studier av NEWA atlasen har visat att vid de förhållanden som råder i Sverige är det generellt sett bättre att använda värdena från MESO-modellen än från mikroskalemodellen, trots den låga upplösningen. Det är dock av stor vikt att användare av databasen har kunskap att avgöra när vilken metod är tillämpar och dess begräsningar. På samma sätt är det av stor vikt att användare av databasen använder sig av nollplansförskjutning då resultaten tolkas, eftersom nollplansförskjutningen är betydande över skogsområden.

NEWA som underlag i den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Vinddata från NEWA, baserat på mesoskale-modellering med upplösning på 3 kilometer (9 km2), har använts som underlag i den GIS-analys som utförts inom den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Vi har analyserat tre olika vindförhållanden på 150 och 200 meters höjd, uttryckta som miniminivåer för vindens medeleffekt per kvadratmeter. Observera att för att få fram den verkliga höjden ovan mark behöver cirka 15–20 meter läggas till den angivna höjden för att ta hänsyn till nollplanförskjutningen.

Samtliga vinddata som analyserats redovisas i tabell 1. Shape-filer för denna vinddata finns tillgänglig under Dokument.

Förutom vinddata från NEWA har även vinddata från MIUU använts i GIS-analysen för den nationella vindkraftsstrategin.

Information om MIUU

Vinddata från NEWA som analyserats i GIS-analysen för den nationella vindkraftsstrategin

Höjd (meter)
Vindförhållanden, uttryckt som vindens medeleffekt per kvadratmeter  
Vindförhållanden, uttryckt som årsmedelvind 
150 m
320 W/m2
6,5 m/s
150 m
400 W/m2
7,0 m/s
150 m
500 W/m2
7,5 m/s
200 m
320 W/m2
6,5 m/s
200 m
400 W/m2
7,0 m/s
200 m
500 W/m2
7,5 m/s