Produktion och utbyggnad

Energimyndigheten följer vindkraftens utveckling och rapporterar årligen statistik om produktion och utbyggnad av vindkraft.

Vindkraften spelar en viktig roll för energiomställningen och elektrifieringen av samhället. Landbaserad vindkraft bedöms vara det kraftslag som på kort sikt kan möta behovet av ny elproduktion i Sverige, och utbyggnaden går snabbt. Den har framför allt skett i norra Sverige (elområde SE1) och norra Mellansverige (elområde SE2).

Vindkraft är en betydande del av elproduktionen

Vindkraften producerade 33 TWh el under 2022, vilket motsvarar ungefär 19 procent av Sveriges totala elproduktion. Den starka utvecklingen väntas fortsätta de närmaste åren. Enligt Energimyndighetens senaste kortsiktiga prognos kommer vindkraftens årliga elproduktion öka till hela 50 TWh till år 2025. Bedömningen är att vindkraft, på land och till havs, kommer att utgöra den största delen av den nya elproduktion som krävs för elektrifieringen av samhället.

Prognoser och scenarier

Vindkraft i elsystemet

Havsbaserad vindkraft

Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft har börjat ta fart både globalt och i Europa. Sverige har en av Europas längsta kuster och potentialen är stor. Det pågår en intensiv projektutveckling i Sverige, men antalet projekt som fått tillstånd är fortfarande få.

Havsplanerna är ett viktigt vägledande verktyg för utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften. Energimyndigheten har tillsammans med åtta andra myndigheter pekat ut potentiella områden för energiutvinning för kommande havsplaner.

Nya områden för energiutvinning i havsplanerna

Lokala och regionala effekter

Vindkraften kan med sin centrala roll för samhällets elektrifiering utgöra en drivkraft för lokal och regional samhällsutveckling. Samtidigt har vindkraften också en påverkan på miljö och närboende. Miljöprövningen säkerställer att hänsyn tas och en god regional och lokal planering är viktig för att underlätta en effektiv och hänsynsfull utbyggnad.

Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Hitta uppförda och planerade vindkraftverk som påbörjat samråds- eller tillståndsprocess i karttjänsten Vindbrukskollen

Nya tillstånd en förutsättning

Även om utbyggnaden väntas fortsätta i högt tempo de närmaste åren så ser det ut som att takten därefter saktar ner. Anledningen är att nya tillstånd inte har beviljats i en takt som möjliggör en fortsatt snabb utbyggnad.

Analys av statistik över tillståndsgivna och icke tillståndsgivna vindkraftverk 2014-01-01 – 2021-06-30

Officiell vindkraftsstatistik

Vi sammanställer varje år den officiella vindkraftsstatistiken från föregående år i form av en publikation med tillhörande Exceltabeller.

Den officiella statistiken