Vindkraft i Sverige

I Sverige domineras vindkraften av landbaserad vindkraft. Till en början skedde utbyggnaden framför allt i södra Sverige samt på Gotland, men de senaste åren har vindkraften byggts ut i hela landet. Det har till och med byggts mer vindkraft i norra Sverige, alltså inom elområde SE2 och SE1.

 Vindkraftsproduktionen står nu för ungefär 17 procent av elproduktionen i Sverige. De senaste årens teknikutveckling har möjliggjort en effektiv produktion i kallt klimat och skogar vilket inneburit en ökad etablering av vindkraft i norra Sverige. Vindkraften är geografiskt spridd över hela Sverige där merparten numera ligger i norra Sverige.

Bilderna nedan visar den totala utbyggnaden i Sverige över åren samt fördelningen mellan de olika elområdena. Mer information om elområden och deras utformning finns på Energimarknadsinspektionens webbplats:

Elområde - Energimarknadsinspektionen

Grafen visar hur den totala svenska vindkraftsutbyggnaden och vindkraftsproduktionen utvecklats mellan 2004 och
2021.

Graf elproduktion och installation.jpg

Grafen visar hur antalet vindkraftverk per elområde vuxit mellan 2004 och 2021.

Antal verk per elområde.jpg

Bilden visar vindkraft och vindkraftens produktion vid slutet av 2021 i de olika elområden.

 

Vindkraft och vindkraftens produktion.jpg

Tabellen nedan visar uppskattad fördelning av vindkraftsäganden utifrån bransch för vindkraftverk som tas i drift mellan 2017 och 2024.

Företagstyp
Installerad produktion (TWh)
Andel av total kapacitet (%)
Investmentbolag och kapitalförvaltare
15,1
50
Energibolag
11,4
38
Övrigt
1,9
6
Pensionsbolag
1,6
5
Leverantörer
0,4
1
Totalt
30,3
100,0