Gårdsverk

Ett gårdsverk är ett vindkraftverk med en totalhöjd på 20–50 meter eller ett verk vars rotordiameter överstiger tre meter. För att bygga ett gårdsverk krävs bygglov enligt plan- och bygglagen. Bygglov handläggs av kommunens byggnadsnämnd.

Definitionen av gårdsverk

Definitionen av ett gårdsverk har sin grund i plan- och bygglagstiftningens regler om bygglov. Ett vindkraftverk behöver bygglov enligt plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 1 § p. 6 om det uppfyller minst ett av kriterierna nedan:

  • är högre än 20 meter över markytan       
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
  • monteras fast på en byggnad, eller
  • har en vindturbin med en diameter som är större än 3 meter.

Med höjd över marken avses den högsta höjd som anordningen uppnår, inklusive mast eller torn. Diametern på vindturbinen beräknas på den största cirkel som turbinen beskriver runt sin axel.

Obs! Om vindkraftverket är högre än 50 meter eller om två eller fler verk ska stå tillsammans omfattas verksamheten av anmälningsplikt enligt miljöbalken. Läs mer om detta under kategorin ”Medelstora anläggningar".

Medelstora anläggningar

Bygglov

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det bygglov för att uppföra vindkraftverk som är högre än 20 meter över markytan. En vindkraftsanläggning som motsvarar definitionen av ett gårdsverk är därmed bygglovspliktig. Bygglovet handläggs av kommunens byggnadsnämnd. Byggnation av ett gårdsverk får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett startbesked och verket får inte tas i drift innan nämnden gett ett slutbesked.

Nedmontering

Att nedmontera (riva) ett miniverk eller ett gårdsverk kräver varken rivningslov enligt 9 kap. 10 § plan- och bygglagen eller en anmälan om rivning enligt 6 kap. 5–6 §§ plan- och byggförordningen. Detta gäller oavsett om nedmonteringen sker innanför eller utanför detaljplanelagt område. Det ställs inte heller något krav på att byggherren ska lämna in en nedmonteringsplan i form av en kontrollplan till byggnadsnämnden, som är tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen, när nedmonteringen inte kräver lov eller anmälan.

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat länkar till de lagar du behöver tänka på och tillstånd som du behöver söka.