Byggskede, installation och drift

Det finns regler och andra aspekter som är viktiga att känna till när vindkraftverket ska byggas, installeras och när det väl är i drift.

Innan resning och installation av vindkraftverket kan påbörjas behöver en bygganmälan och en anmälan till flyghinderdatabasen göras. Vindkraftverket måste även hindermarkeras om det är högre än 45 meter.

Installation av verket ska utföras av behörig elektriker. Om vindkraftverket ska anslutas till elnätet ska det lokala elnätsföretaget kontaktas.

När vindkraftverket väl är i drift finns det regler som styr kontroll och tillsyn. Det finns även allmänna bestämmelser om drift, felanmälan och journalföring av hindermarkering.