Radiokommunikation och väderradar

Vid planläggning och i bygglovsärenden ska hänsyn tas till elektronisk kommunikation eftersom fysiska hinder, till exempel en byggnad, kan störa mottagningen av radiosignaler vilket försämrar radiokommunikationen. Vindkraftverk måste därför lokaliseras till platser där sådana störningar inte riskerar att uppstå. Även väderradar störs ut helt eller delvis av vindkraftverk som finns för nära.

Fasta radiosystem, främst radiolänk och tv-mottagning men även radar och radioastronomi, är särskilt känsliga för störningar.

Radiolänk påverkas främst i följande fall:

  • Vindkraftsverket ligger i länkens fri-sikt linje, "skymd sikt" mellan sändare-mottagare.
  • Vindkraftsverket ligger vid sidan om länkens fri-sikt linje där en reflekterande signal interfererar destruktivt med direktsignalen vid radiomottagaren.

Skyddsavståndet varierar från 50 meter (korta hopp, höga frekvenser) till 500 meter (långa hopp, låga frekvenser) med hänsyn till radiofrekvens, hopplängd, antennstorlek, kvalitetskrav och verkets storlek. Mindre verk, med tornhöjd under 20 meter, ger liten påverkan om de inte ligger i omedelbar närhet till en radioanläggning.

I PTS tillstånds- och frekvensregister finns samlad information om tillstånd i Sverige för fast radio. Uppgifterna är tillgängliga för allmänheten om de inte omfattas av sekretess. Skyddade uppgifter är bland annat de som rör radioanvändningen inom totalförsvaret.

En vindkraftsprojektör kan få tillgång till information om radiomiljön genom att begära ut uppgifter från PTS om de tillståndshavare som finns i området. PTS undersöker det geografiska området runt den plats där vindkraftverket ska byggas och vilka uppgifter som kan lämnas ut. Vindkraftsprojektören får därefter en sammanställning av de tillståndshavare som berörs.

Tillståndsgivning är en pågående aktivitet, nya tillståndshavare och nya länkstråk tillkommer varje dag. Uppgifterna från PTS om tillståndshavarna i området ger därför en nulägesbild. När beslut fattas i planläggnings- och bygglovsärenden är det därför viktigt att underlaget innehåller aktuella uppgifter.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter på Post- och telestyrelsens webbplats.

 

Väderradar

Det svenska väderradarnätet ägs av Försvarsmakten respektive SMHI och förvaltas gemensamt.

En väderradar är ett ovärderligt hjälpmedel för SMHI och Försvarsmaktens vädertjänster och den utnyttjas dagligen i samband med analys av väderläget och utfärdande av varningar och prognoser för Sverige med omnejd både militärt och civilt.

Den värdefulla informationen från väderradar riskeras att påverkas negativt på ett oacceptabelt sätt av till exempel vindkraftsetableringar. En radar störs ut helt eller delvis av vindkraftverk som finns för nära.

Vindkraftsanläggningar kan ge upphov till störningar på tre sätt:

  • blockering av radarstrålen
  • oönskade radarekon från vindkraftverket
  • oönskade ekon kan även medföra felaktiga vindmätningar.

Vindkraftverk har stor påverkan på en väderradar i området närmast radarn. För vindkraftverk finns därför en skyddszon på 5 km runt en väderradar, det vill säga inget vindkraftverk får uppföras inom denna zon.
I en radie större än 5 kilometer från väderradarn görs en prövning.