Natur, kultur, landskap

För att undvika intressekonflikter och minimera riskerna för skador på värdefulla områden och arter är det viktigt att platsen för vindkraftsanläggningar väljs med omsorg och i nära samråd med berörda myndigheter, organisationer, närboende och de enskilda eller den allmänhet som kan antas bli berörd.

Hänsyn till lokala natur-, kultur- och landskapsvärden ska alltid tas. Berörs områden och värden som är skyddade med stöd av lagstiftning gäller särskilda regler och hänsyn.