Bygglov och förhandsbesked

Bygglov krävs enligt plan- och byggförordningens 6 kap. 1 § för att uppföra och väsentligt ändra vindkraftverk.

Bygglov krävs enligt plan- och byggförordningens 6 kap. 1 § för att uppföra och väsentligt ändra vindkraftverk som:

  • är högre än 20 meter över markytan,
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
  • monteras fast på en byggnad, eller
  • har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Bygglov krävs även för att uppföra eller bygga till, till exempel en transformatorstation. Om vindkraftverket eller anläggningen ska tillståndsprövas enligt 9 eller 11 kap. i miljöbalken, krävs inget bygglov men anmälan enligt plan- och byggförordningen.

Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område bedöms anläggningens lämplighet utifrån översiktsplanens riktlinjer samt de allmänna bestämmelserna i plan- och bygglagen och miljöbalken. Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas. Även om kommunen behandlat vindkraftsfrågan i översiktsplanen, måste varje ansökan behandlas utifrån de specifika förutsättningar som gäller i varje enskilt fall. Det räcker inte att bara hänvisa till allmänna riktlinjer i översiktsplanen. För att bygglovsbeslutet ska stå sig i en eventuell överprövning behöver kommunen utveckla sina sakskäl och motivera dem utifrån lagstiftningen, översiktsplanen och den aktuella platsen. En förutsättning för att ge bygglov är att anläggningen inte kräver detaljplaneläggning.

Inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område ska anläggningen stämma överens dels med detaljplanens bestämmelser, dels med allmänna riktlinjer i plan- och bygglagen om hänsyn till stads- och landskapsbild, säkerhetsfrågor och störningar med mera. Mindre avvikelse kan i vissa fall accepteras om de är förenliga med planens syfte.

Tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla kraven för ett bygglov, om sökanden begär det. Genom kravet på att åtgärden ska vara tillfällig bör det föreligga sådana bland annat tekniska och ekonomiska förutsättningar att det är realistiskt att räkna med att byggnaden eller anläggningen tas bort, eller att användningssättet upphör när tiden gått ut. Lov kan lämnas för högst fem år, men kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget till en sammanlagd tid av högst tio år.

Förhandsbesked

Sökanden kan istället för bygglov ansöka om ett så kallat förhandsbesked. Förhandsbeskedet avser endast själva lokaliseringen. Den mer detaljerade utformningen och placeringen behandlas då senare, i samband med att bygglov söks. Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år.

Bygglov och startbesked

Bygglovsprövningen gäller lokalisering, yttre utformning och användning. De tekniska egenskaperna behandlas i samband med bygglovsprövningen av byggnadsnämnden i det tekniska samrådet innan. Uppförande av vindkraftverk får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Innan vindkraftverket får tas i bruk ska ett slutbesked erhållas.

Anmälan

Vindkraftverket eller anläggningen ska tillståndsprövas enligt 9 eller 11 kap. i miljöbalken krävs inget bygglov men anmälan enligt 6 kap. 5 § pkt 7 plan- och byggförordningen. Anmälan ska innehålla underlag för att kommunen ska kunna granska om vindkraftverken uppfyller de tekniska egenskapskraven som anges i 8 kap. plan- och bygglagen. Uppförande av vindkraftverk får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Innan vindkraftverket få tas i bruk ska ett slutbesked erhållas.

Läs mer på Boverkets webbplats.