Medelstora anläggningar

För att bygga en medelstor landbaserad vindkraftsanläggning krävs anmälan enligt miljöbalken samt bygglov enligt plan- och bygglagen. Såväl bygglov som anmälan enligt miljöbalken prövas av kommunen.

Definitionen av en så kallad medelstor anläggning har sin grund i 21 kap. 15 § miljöprövningsförordningen kod C 40.100. En sådan verksamhet som definieras nedan är anmälningspliktig enligt miljöbalkens 9 kapitel.

21 kap. 15 § miljöprövningsförordningen. Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.100 gäller för verksamhet med:

  1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter
  2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 
  3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § samma kapitel.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig. Se under Stora anläggningar när tillstånd av länsstyrelsen krävs.

Exploatören har också möjlighet att söka frivilligt tillstånd hos länsstyrelsen för en anmälningspliktig verksamhet, oavsett om den förväntade miljöpåverkan är betydande eller inte (9 kap. 6 b § miljöbalken).

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) krävs bygglov för att uppföra vindkraftverk som är högre än 20 meter över markytan. En vindkraftsanläggning som motsvarar definitionen av en medelstor anläggning är därmed bygglovspliktig. För vindkraftverk som kräver bygglov ska även startbesked och slutbesked erhållas av byggnadsnämnden innan anläggningen kan börja byggas respektive tas i drift.