Medelstora anläggningar

För att bygga en medelstor landbaserad vindkraftsanläggning krävs en anmälan enligt miljöbalken och bygglov enligt plan- och bygglagen. Såväl bygglov som anmälan enligt miljöbalken prövas av kommunen.

Definitionen av en medelstor vindkraftsanläggning

Definitionen av en medelstor anläggning har sin grund i miljöprövningsförordning (2013:251) 21 kapitel, 15 § (anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.100). En medelstor anläggning är anmälningspliktig enligt miljöbalkens 9 kapitel.

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.100 gäller för verksamhet med

  • ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter
  • två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
  • ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

Obs! Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig. Läs mer om tillståndsplikt under kategorin ”Stora anläggningar”.

Stora anläggningar

En projektör får frivilligt ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen som om den vore tillståndspliktig även om verksamheten endast omfattas av anmälningsplikt. Detta enligt miljöbalkens 9 kapitel, paragraf 6 b.

Bygglov

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det bygglov för att uppföra vindkraftverk som är högre än 20 meter över markytan. En vindkraftsanläggning som motsvarar definitionen av en medelstor anläggning är därmed bygglovspliktig. För vindkraftverk som kräver bygglov ska även startbesked och slutbesked erhållas av kommunens byggnadsnämnd innan anläggningen kan börja byggas respektive tas i drift.

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.

Lagar

Det finns lagar att ta hänsyn till.

Mer information finns på Riksdagens webbplats i:

På Boverkets webbplats finns information om: