Byggskede och installation

I anknytning till byggskede och installation finns det regler och andra aspekter som är viktiga att känna till.

Logistik och transporter

I 4 kap. trafikförordningen (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige. Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar. 
Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Det krävs tillstånd för att få ansluta enskilda till- och utfartsvägar till en allmän väg där Trafikverket är väghållare, enligt 39 § väglagen. Ansökan om tillstånd sker hos väghållningsmyndigheten (Trafikverkets region) för den fysiska anslutning som ska göras inom ett vägområde.

Startbesked

Byggnadsnämndens startbesked behövs innan byggnation och resning av verken kan påbörjas. Det har föregåtts av ett tekniskt samråd där de tekniska egenskapskraven klaras ut. Ett vindkraftverk får normalt inte tas i drift förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Hindermarkering

Vid uppförande av ett föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska det markeras  enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:155 (ändrad genom TSFS 2013:9 och 2016:95). Hur föremålet ska markeras bestäms av dess höjd och utformning. Inget beslut behövs av Transportstyrelsen för att markera föremålet så länge det markeras enligt bestämmelserna i föreskriften. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Flyghinderanmälan

En flyghinderanmälan ska skickas in till Försvarsmakten minst fyra veckor i förväg om den planerade byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd överstiger 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område.

Försvarsmakten äger och LFV Flyginfo SE förvaltar hela den nationella flyghinderdatabasen. Alla flyghinder måste därför rapporteras till Försvarsmakten för att de ska komma in i databasen. Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.

Installation

Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda ligger till grund och pekar på svensk standard när det gäller kravet för att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis. Varselmärkning ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:2). Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Ej krav på ekonomisk säkerhet

Vindkraftverk som anläggs efter en anmälan enligt miljöbalken omfattas inte av krav på ekonomisk säkerhet för nedmontering och återställande av plats.