Drift

När vindkraftverken väl är i drift finns det regler som styr kontroll och tillsyn av verken. Det finns även allmänna bestämmelser om drift, felanmälan och journalföring av hindermarkering.

Tillsyn och egenkontroll

Tillsynsmyndigheten (kommun eller länsstyrelse) kontrollerar att miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs. De genomför de åtgärder som behövs för att exempelvis verksamhetsutövare ska följa reglerna. En annan uppgift är att genom rådgivning, information och liknande, skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses.

Men verksamhetsutövaren har även krav på sig att genomföra egenkontroll av verksamheten. Egenkontroll är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt. 

Naturvårdsverkets webbplats finns det vägledningar både för tillsynen och egenkontrollen.

Miljörapport

Den som har ett tillstånd för en vindkraftanläggning ska varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. I miljörapporten ska verksamhetsutövaren redovisa de åtgärder som man vidtagit för att uppfylla villkoren i tillståndsbeslutet (26 kap. miljöbalken). Det kan till exempel gälla villkor om buller. Skyldigheter att lämna miljörapport gäller också den som förelagts att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Drift, felanmälan och journalföring av hindermarkering

Den som har ansvar för driften av ett föremål som är försett med markering är ansvarig för att markeringen uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

Den som har ansvar för driften av ett föremål som är försett med markering ska upprätta anvisningar för fortlöpande övervakning av markeringarna. Anvisningarna ska innehålla kontrollrutiner samt tidsintervall för dessa kontroller. Övervakning av medel- och högintensiva ljus ska dessutom ske så att fel omedelbart upptäcks. En journal över driftavvikelser på medel- och högintensiva ljus ska föras för varje föremål.

Fel och brister på markeringen ska snarast åtgärdas, kontakta Luftfartsverket.