Inledande skede

Innan prövningsprocessen sätter igång är det viktigt att i ett inledande skede ta del av relevanta planeringsunderlag och informera sig om hur det planerade projektet kan komma att påverka eller påverkas av olika typer av intressen.

Planeringsförutsättningar

Under detta avsnitt finner du information om kommunens översiktsplan, regionala planeringsunderlag samt vindförhållanden och riksintresseområden för vindbruk. Det ges även information om elnätets uppbyggnad och anslutningsmöjligheter samt vilka regler som är viktiga att känna till rörande frågor om markåtkomst.

Gå till sidan Planeringsförutsättningar

Infrastrukturintressen

Under detta avsnitt kan du läsa om hur infrastrukturintressen som till exempel vägar, järnvägar, radiokommunikation ska värnas.

Gå till sidan Infrastrukturintressen

Natur, kultur och landskap

Under detta avsnitt görs en genomgång av vilka skyddade naturområden och värdefulla kulturmiljöer som kan vara aktuella att ta hänsyn till i samband med valet av lokalisering för vindkraftsetableringen. Information ges även om vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden.

Gå till sidan Natur, kultur och landskap

Hälsa och säkerhet

Under detta avsnitt hittar du information om ljud, skuggor, reflexer och ljus samt information om säkerhet och riskavstånd.

Gå till sidan Hälsa och säkerhet

Näringsverksamhet

Under detta avsnitt finns en genomgång av hur annan näringsverksamhet som rennäring, jordbruk och skogsbruk, både påverkar och påverkas av den planerade vindkraftsetableringen.

Gå till sidan Näringsverksamhet